Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Choroba refluksowa u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy ze współistniejącym (lub bez) zakażeniem Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Bała | Izabela Zielińska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba refluksowa przełyku (GERD) | zakażenie Helicobacter pylori

ABSTRACT
Wprowadzenie: Doniesienia na temat roli Helicobacterpylori (H. pylori) na rozwój i przebieg choroby reflukso-wej przełyku - GERD (gastroesophageal reflux disease) są sprzeczne. Podkreśla się rolę H. pylori zarówno jako czynnika agresywnego, jak i obronnego w chorobie refluksowej. Cel pracy: Ocena częstości występowania GERD u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy i z zakażeniem H. pylori. Materiał i metodyka: Do badań zakwalifikowano 80 dzieci: I grupa - 40 dzieci w wieku 9-18 lat z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz zakażeniem H. pylori; II grupa - 40 dzieci w wieku 6-17 lat, u których występował stan zapalny żołądka i dwunastnicy bez zakażenia H. pylori. Dzieci te ze względu na objawy lub obraz endoskopowy sugerujące GERD kwalifikowano do całodobowej pH-metrii. Badania en-doskopowe wykonywano dziecięcymi endoskopami XP-20 i GIF-140 firmy Olympus, pH-metrię - sondami 1-kanałowymi i rejestratorem MK-III firmy Synectic Medical. Zmiany zapalne kwalifikowano według systemu Sydney. Obecność H. pylori potwierdzano testem ureazowym i w preparacie histopatologicznym. GERD rozpoznawano zgodnie z kryteriami ESPGHAN. Dane dotyczące częstości występowania GERD w obu grupach poddano obliczeniom statystycznym. Zastosowano test porównania dwóch częstości dla małych prób. Wyniki: W grupie I wśród dzieci z H. pylori (+) badanie pH-metryczne potwierdziło występowanie GERD u 21 dzieci (53%). Dodatkowo u 13 dzieci z GERD stwierdzono objawy zapalenia przełyku. W grupie II u dzieci z H. pylori (-) badanie pH-metryczne potwierdziło istnienie GERD u 30 (75%). U 19 z nich stwierdzono en-doskopowe objawy zapalenia przełyku. Różnice w częstości występowania GERD w obu grupach są istotne statystycznie (p
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona