Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La ciutadania a l’aparador. Pedagogia, ètica i política Citizenship under scrutiny: education, ethics and politics La ciudadanía en el escaparate. Pedagogía, ética y política

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ángel C. Moreu Calvo

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 40;
Start page: 81;
Date: 2011;
Original page

Keywords: ciutadania | educació per a la ciutadania | pedagogia política | axiologia | constitució | societat civil

ABSTRACT
Aquest article constitueix, fonamentalment, una aportació al debat obert entorn del concepte de ciutadania, els termes del seu aprenentatge després d’incloure-la al currículum, i els motius del rebuig —principalment de caràcter eticojurídic— que aquesta decisió política ha generat en diversos sectors de la societat. En els diferents apartats del text s’apunten, en primer lloc, possibles causes de la indefinició que envolta el concepte de ciutadania des d’arguments procedents de la lingüística i de l’anàlisi històrica. A continuació es recuperen, d’una banda, alguns discursos procedents de la pedagogia política que descobreixen nous elements de clarificació centrats en la filosofia política quan es refereix al contractualisme o a la societat civil, entre altres temes que hi són inherents; i de l’altra, discursos procedents de la pedagogia axiològica, que descobreixen possibles inexactituds en el tractament de valors i béns ètics i polítics en la seva relació amb la Constitució, perceptibles en el disseny curricular de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania. En vista del que s’ha exposat, finalment, l’article apunta el que podria ser objecte d’una investigació posterior, relativa a les coordenades en què s’hauria de desenvolupar una educació del civisme a Espanya. _____________________________________________ Cet article constitue, pour l’essentiel, une contribution au débat ouvert autour du concept de citoyenneté et des termes de son apprentissage, après l’avoir inclus dans le programme, ainsi que les motifs du rejet —principalement de caractère éthico-juridique— que cette décision politique a généré dans divers secteurs de la société. Dans les différents chapitres du texte, nous présentons, en premier lieu, les possibles causes de l’indéfinition qui entoure le concept de citoyenneté avec des arguments provenant de la linguistique et del l’analyse historique. Ensuite, nous récupérons, d’une part, certains discours provenant de la pédagogie politique qui découvrent de nouveaux éléments de clarification centrés sur la philosophie politique quand l’on fait référence au contractualisme ou à la société civile, entre autres thèmes qui lui sont inhérents, et, d’autre part, des discours provenant de la pédagogie axiologique, qui découvrent de possibles inexactitudes dans le traitement de valeurs et de biens éthiques et politiques dans sa relation avec la Constitution, perceptibles dans la conception programmatique du cours d’Éducation à la Citoyenneté. Finalement et au vu de ce qui a été exposé, l’article pointe ce qui pourrait être l’objet d’une recherche postérieure, relative aux coordonnées dans lesquelles devrait être développée une éducation au civisme en Espagne.This paper basically constitutes a contribution to the current debate on the concept of citizenship, the terms of citizenship education after its inclusion in the curriculum, and the reasons why this political decision has been rejected in several social sectors, mainly on ethical and legal grounds. In the various sections of the paper, we give possible reasons for the lack of definition surrounding the concept of citizenship, using arguments from linguistics and historical analysis. Then, we return to discourses from political education that reveal new ways of clarifying the subject. These are based on references to contractualism and civil society, among other topics, that are taken from political philosophy. We also examine discourses from values education, which indicate that there may be inaccuracies in the way ethical and political values and assets are dealt with in relation to the Spanish Constitution. These inaccuracies can be seen in the curricular design of the subject “Education for Citizenship”. In view of the arguments, we conclude with a proposal for future research on the coordinates that should be used for civic education in Spain.Este artículo constituye, fundamentalmente, una aportación al debate abierto en torno al concepto de ciudadanía, los términos de su aprendizaje después de su inclusión en el currículo, y los motivos del rechazo —principalmente de carácter éticojurídico— que esta decisión política ha generado en varios sectores de la sociedad. En los diferentes apartados del texto se apuntan, en primer lugar, posibles causas de la indefinición que rodea el concepto de ciudadanía desde argumentos procedentes de la lingüística y del análisis histórico. A continuación se recuperan, por un lado, algunos discursos procedentes de la pedagogía política que descubren nuevos elementos de clarificación centrados en la filosofía política cuando se refiere al contractualismo o a la sociedad civil, entre otros temas que le son inherentes, y por la otra, discursos procedentes de la pedagogía axiológica, que descubren posibles inexactitudes en el tratamiento de valores y bienes éticos y políticos en su relación con la constitución, perceptibles en el diseño curricular de la asignatura Educación para la Ciudadanía. En vista de lo expuesto, finalmente, el artículo apunta lo que podría ser objeto de una investigación posterior, relativa a las coordenadas en que se debería desarrollar una educación del civismo en España.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?