Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CLASSIFICATION OF ASSIGNMENTS IN PROGRAMMING SUBJECT ACCORDING TO THE LEARNING STYLES / Kategorizácia zadaní a úloh v predmete programovanie podľa učebného štýlu študenta

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cápay Martin

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 17;
Issue: 8;
Start page: 2;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Learning styles | Assignment | Feedback

ABSTRACT
In the assignments, especially in the automatically evaluated ones, the right formulation and form of presentation, as well as the right form of feedback is very important. Also the decision about formal part of assignment does not have to be convenient for everybody. However Successfulness of solution depends not only on the content and formal part of the assignments, but also on the individual learning styles of the students. The paper presents classification of learning styles in consideration of programming subjects.Pri zadávaní úloh, obzvlášť tých s automatizovaným vyhodnocovaním, je veľmi dôležitá správna formulácia a forma zadania ako i vhodne zvolená spätná väzba. Vybraná forma zadania ale ani forma spätnej väzby nemusí vyhovovať každému. Úspešnosť riešenia totiž často závisí nie len od formálnej a obsahovej stránky samotnej otázky, ale aj od individuálneho učebného štýlu konkrétneho študenta. V príspevku prezentujeme kategorizáciu zadaní a úloh podľa učebného štýlu študenta, s prihliadnutím na predmet Programovanie.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?