Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic. Revisió crítica i alternatives al marc regulador actual La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de servicio público. Revisión crítica y alternativas al actual marco regulador Public-private Collaboration in the Provision of Public Service Infrastructure: a Critical Revision and some Alternatives to the Current Regulatory Framework

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joan Ridao Martin

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 45;
Start page: 191;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Col·laboració publicoprivada | contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat | concessions d’obres o serveis | diàleg competitiu | equilibri economicofinancer.

ABSTRACT
L’actual emergència de la col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic és conseqüència de les tensions de tresoreria de les administracions públiques. Els avantatges d’aquesta tècnica es concreten en el diàleg entre el sector públic i el sector privat per consensuar el finançament i l’execució de projectes, la bona relació qualitat-preu i el tractament en termes de comptabilitat pública, que determina un nul impacte en el deute. Els inconvenients, tanmateix, se centren en el deficient marc regulador europeu i estatal, tant en matèria de contractació com d’incentius a la captació d’actius financers. Cal, doncs, un nou marc normatiu que afavoreixi l’estructuració adequada dels projectes, els contractes i l’esquema de distribució de riscos, com també que prevegi incentius a la participació, aclareixi els mecanismes de pagament i, en particular, millori la definició del nou contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat i, en concret, de la fórmula del diàleg competitiu com a procediment d’adjudicació. La actual emergencia de la colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de servicio público es consecuencia de las tensiones de tesorería de las Administraciones Públicas. Las ventajas de esta técnica se concretan en el diálogo entre el sector público y el sector privado para consensuar la financiación y ejecución de proyectos, la buena relación calidad-precio y el tratamiento en términos de contabilidad pública, que determina un nulo impacto en la deuda. Sin embargo, los inconvenientes están centrados en el deficiente marco regulador europeo y estatal, tanto en materia de contratación como de incentivos a la captación de activos financieros. Hace falta, pues, un nuevo marco normativo que favorezca la adecuada estructuración de los proyectos, los contratos y el esquema de distribución de riesgos, así como que prevea incentivos a la participación, aclare los mecanismos de pago y, en particular, mejore la definición del nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y, en concreto, de la fórmula del diálogo competitivo como procedimiento de adjudicación. The current emergence of public-private collaboration in the provision of public service infrastructure is plan, to provide for incentives to participation, and to clarify payment mechanisms. In particular, such a framework is necessary in order to improve the definition of the new private sector-public sector collaboration contract, and, concretely, the definition of the formula for competitive dialogue as a mechanism for awarding contracts.a consequence of the pressure on the liquid assets held by public authorities.  The advantages of this technique come to the fore through public-private sector dialogue aimed at reaching a consensus on the financing and execution of projects, a good quality-price ratio and a way of dealing with such projects in terms of public accounting, which has no impact on the debt.  The disadvantages, nonetheless, are to be found in the deficient European and national regulatory framework, both with respect to hiring and with regard to incentives for attracting financial assets.  A new regulatory framework is needed, then, to promote the proper structuring for projects, contracts and a risk distribution plan, to provide for incentives to participation, and to clarify payment mechanisms. In particular, such a framework is necessary in order to improve the definition of the new private sector-public sector collaboration contract, and, concretely, the definition of the formula for competitive dialogue as a mechanism for awarding contracts.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program