Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A comparison of the job-satisfied and job-dissatisfied environmental health officer in South Africa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A. D. Louw | J. C. Meyer | D. J. van Schalkwyk

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 26;
Issue: 2;
Start page: 27;
Date: 2000;
Original page

Keywords: Job-satisfied environmental | Job-dissatisfied environmental

ABSTRACT
Environmental health is one of the key areas in the Reconstruction and Development Programme in South Africa because of its close links with the primary prevention of disease. The possibility of individual differences between job-satisfied and job-dissatisfied environmental health officers were investigated. The individual differences found between these groups can be used to select and train students for training who show a tendency towards the indicated personality traits. A relationship is indicated by researchers between job-satisfaction and job performance; it can therefore be expected that the selection of environmental health officers with the indicated tendencies in personality, values, achievement motivation, interests and biographical information will have a positive effect on productivity in environmental health. Opsomming Omgewingsgesondheid is een van die sleutelareas in die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram in Suid-Afrika, vanwee die noue band wat dit met die primere voorkoming van siektes het. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid van individuele verskille tussen werkstevrede en nie-werkstevrede omgewingsgesondheidsbeamptes. Die individuele verskille wat tussen die groepe gevind is, kan gebruik word vir die keuring en opieiding van studente met n neiging tot die aangeduide persoonlikheidstrekke.'n Verband word tussen werkstevredenheid en werksprestasie word deur navorsers aangedui. Daar kan dus verwag word dat die keuring van omgewingsgesondheidsbeamptes met die aangeduide geneigdhede in persoonlikheid, waardes, prestasiemotiverings, belangstellings en biografiese besonderhede, n positiewe bydrae tot produktiwiteit in Omgewingsgesondheid sal lewer.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?