Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A comparison of physical education (PE) development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled]

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Petr Vlček

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 41;
Issue: 1;
Start page: 51;
Date: 2011;
Original page

Keywords: History | conception of Physical Education | the Czech Republic | Germany | the USA

ABSTRACT
BACKGROUND: After the year 1989, political, structural and economic reforms caused significant changes in education in the Czech Republic, also affecting physical education (PE). Within the context of unification and globalization there are similar changes in progress in other countries. OBJECTIVE: The complex situation, fast changes and various pedagogical traditions complicate the creation of a systematic view of the current PE reforms. The objective of this paper is to describe the most important events in the history of PE in the Czech Republic, Germany and the USA and to explain their effect on the PE curriculum changes in the selected countries. The purpose of this historical analysis is to present some fundamental information about the development of PE in selected countries which will make possible further comparisons of the current reforms of physical education. METHODS: Our methodology is based on historical comparison outlining and comparing the history of the PE concepts in selected countries. RESULTS: Our results and findings show the differences in the history of PE in the Czech Republic, Germany and the USA and the crosscultural influence of the countries on the development of PE concepts. Especially the Turners from Germany influenced the beginnings of Czech and American PE in the 19th century. Other gymnastic systems entered the USA later but the philosophy of pragmatism and the influence of the modern Olympic movement brought significant changes into the American PE concept at the beginning of the 20th century. As a consequence, the gymnastic systems have been replaced with the "sport recreational" concept. In the 20th century the emphasis on physical education changed repeatedly when conflicts between countries occurred. For example the German, Czech and American PE emphasis shifted from games and sport to physical conditioning after WWI and WWII and also after the Korean and Vietnam War in the USA. Further differences in PE concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem tělesné výchovy. METODIKA: Zvolenou metodologií je historickosrovnávací analýza, která popisuje a porovnává historický vývoj tělesné výchovy ve vybraných zemích. VÝSLEDKY: Výsledky odhalují odlišnosti v historii tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických, ale také interkulturní vliv zemí na vývoj koncepce tělesné výchovy. Především turnerství ovlivnilo počátky evropské a americké tělesné výchovy. Později se vedle německého systému významně prosadily i další gymnastické systémy. Na počátku 20. století došlo v souvislosti s prosazující se pragmatickou filosofií ke změně v koncepci americké tělesné výchovy. Gymnastické systémy byly nahrazeny sportovně rekreační koncepcí, která ovlivňuje přístupy k tělesné výchově i v současnosti, a to nejen v USA, ale i v Evropě. Ve 20. století se v USA opakovaně objevovala otázka, jak zvýšit neuspokojivou zdatnost populace, a to vždy v souvislosti s válečnými konflikty. Rozdíly v pojetí tělesné výchovy v druhé polovině 20. století byly způsobeny vlivem různé politické ideologie. Po ukončení studené války se tělesná výchova zaměřila na tzv. "life long activities". V poslední době dochází k významnému podporování zdravotních benefitů aktivního životního stylu, problematika zdraví se dostává do kurikula tělesné výchovy, ale znaky německé gymnastiky jsou také stále patrné. ZÁVĚRY: Výsledky potvrzují odlišnosti v koncepcích školní tělesné výchovy ve sledovaných zemích (v terminologii, funkcích předmětu, cílech, úkolech atd.) v různých časových obdobích. Naše zjištění také ukazují na skutečnost, že edukační reformy v Německé spolkové republice a Spojených státech amerických byly započaty o 10, respektive 20 let dříve než v České republice. Velice vhodným zdrojem informací pro české školství by proto mohly být další komparace současných reforem tělesné výchovy.]
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona