Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública - Consideraciones sobre la reforma del régimen de acceso al empleo público - Some Considerations on the Reform of the System Governing Access to Public Employment

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Miguel Sánchez Morón

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 45;
Start page: 47;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Ocupació pública | selecció | reforma de l’Administració.

ABSTRACT
L'aprovació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic l'any 2007 va obrir la possibilitat d'introduir canvis significatius en el model tradicional de selecció dels funcionaris públics implantat al país, un model basat en les oposicions, que és massa formalitzat i que, de fet, s'ha anat abandonant gradualment en els últims temps a favor de procediments que garanteixen en menor mesura l'aplicació dels principis d'igualtat i de mèrit i capacitat. Tanmateix, fins ara l'EBEP amb prou feines s'ha desplegat per lleis estatals i autonòmiques, i les escasses lleis aprovades a aquest efecte són molt poc innovadores en matèria de selecció. El present article, partint del text de l'EBEP i dels suggeriments de la Comissió d'experts constituïda per preparar-lo, estudia els principals problemes pendents i les possibles alternatives legals. En virtut d'això, formula una sèrie de propostes de reforma, fundades tant en una major garantia dels principis constitucionals com en la necessitat d'agilitar els processos de selecció i de flexibilitzar els sistemes aplicables.La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007 abrió la posibilidad de introducir cambios significativos en el tradicional modelo de selección de los funcionarios públicos implantado en el país, un modelo basado en las oposiciones, que es demasiado formalizado y que, de hecho, se ha venido abandonando gradualmente en los últimos tiempos a favor de procedimientos que garantizan en menor medida la aplicación de los principios de igualdad y de mérito y capacidad. Sin embargo, hasta ahora el EBEP apenas se ha desarrollado por leyes estatales y autonómicas y las escasas leyes aprobadas al efecto son muy poco innovadoras en materia de selección. El presente artículo, partiendo del texto del EBEP y de las sugerencias de la Comisión de expertos constituida para su preparación, estudia los principales problemas pendientes y las posibles alternativas legales. En virtud de ello, formula una serie de propuestas de reforma, fundadas tanto en una mayor garantía de los principios constitucionales como en la necesidad de agilizar los procesos de selección y flexibilizar los sistemas aplicables.The passage of the Basic Statute for Public Employees in 2007 opened up the possibility of introducing significant changes in the traditional Spanish model of selecting civil servants, a model based on competitive examinations known as oposiciones.  Such a model is excessively formalistic and, as a matter of fact, has been gradually abandoned in favor of procedures that guarantee, to a lesser extent, the application of the principles of equality, merit and capacity.  Nevertheless, until now, the implementation of the Basic Statute through legislation passed by the central and autonomous governments has been limited, and the scarce legislation enacted in this direction has not been innovative at all with regard to the selection of civil servants.  This article, based on the text of the Basic Statute and the suggestions of the Experts Commission that was formed to aid in its preparation, studies the major pending issues and the possible legal alternatives.  In consequence, the article puts forwards a set of proposals for reform, based on a greater guarantee of constitutional principles and the need to speed up the selection processes and render the applicable systems more flexible.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions