Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Contribution Of Co-Operative Education In The Growing Of Talent In South Africa: A Qualitative Phenomenological Exploration

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Thomas Groenewald | Willem Schurink

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 1;
Issue: 3;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Co-Operative Education

ABSTRACT
Organisational talent is internationally regarded a key success factor in a competitive world and is continuously challenged. In South Africa, the Apartheid heritage further presents major challenges regarding developmental opportunities of talented people. Co-operative education presents, as structured educational strategy that progressively integrates academic study with learning through productive work experiences, itself as a means to grow the talent of the South African people. As result of the inadequate practice of co-operative education and a fair amount of associated resistance, ‘classical’ literature is reviewed. The literature review further identifies the core properties of co-operative education and the study has attempted to distil the core principles of a phenomenological research design. The specific ‘phenomena’ which the research focused on are existing joint ventures between Higher Education institutions and business enterprises aimed at educating people and growing talent. Selections of the voices of the research participants are presented in this article. Although the present study identifies several shortcomings regarding the practice of co-operative education, it pioneers the notion that the growing of talent can be enhanced through a co-operative education strategy. OpsommingOrganisatoriese talent word internasionaal beskou as ’n sleutelfaktor in ’n kompeterende wêreld en word dus voortdurend aan uitdagings onderwerp. In Suid Afrika stel die nagevolge van Apartheid grootskaalse uitdagings ten opsigte van die ontwikkelings moontlikhede van talentvolle mense. Koöperatiewe onderwys bied, as gestruktureerde opvoedkundige strategie wat progressief akademiese leer met produktiewe werkservaring integreer, ’n geleentheid om die talent van Suid-Afrikaners op te bou. ‘Klasieke’ literatuur word weegegee ten einde die ontoereikende beoefening van koöperatiewe onderwys en ’n gepaartgaande redelike mate van weerstand aan te spreek. Die literatuurstudie identifiseer verder die kerneienskappe van koöperatiewe onderwys en probeer om die vernaamste eienskappe van ’n fenomenologiese studie raak te vat. Die spesifieke ‘fenomene’ waarop die studie fokus, is die bestaande samewerking tussen tersiêre instellings en besigheidsondernemings om mense op te lei en hul talent te ontwikkel. Geselekteerde uitsprake van die deelnemers aan die studie word weergegee en alhoewel daar verskeie tekortkominge rakende die beoefening van koöperatiewe onderwys geïdentifiseer is, verteenwoordig die studie baanbrekerswerk op die terrein van die rol van koöperatiewe onderwys in die ontwikkeling van talent.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?