Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CREATING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS WITH DISABILITY - SOCIAL ASPECT OF INCLUSION / Vytváranie príležitostí pre žiakov s postihnutím - sociálny aspekt inklúzie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andreánska Viera | Holúbková Kristína

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 16;
Issue: 9;
Start page: 11;
Date: 2008;
Original page

Keywords: School inclusion | Student with disability | Perception of differences | Barriers to friendships | Social contacts

ABSTRACT
The new form of inclusive education underlines the importance of the social contact and communication between the students. We presume the existence of the barriers that hinder the natural friendship building in the schools. We identify those barriers through the perspective of the students. Further we suggest strategies for learning and participation of all the students. The paper is based on the research of how do the classmates perceive their classmate with disability in the secondary mainstream schools. The main topic is the perception of the differences.Nová forma inkluzívneho vzdelávania kladie dôraz na sociálne kontakty a vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi. Predpokladáme existenciu určitých bariér, ktoré prirodzenému nadväzovaniu kontaktov v školskom prostredí bránia. V príspevku identifikujeme prekážky, na ktoré poukazujú žiaci samotní. Ďalej navrhujeme stratégie sprostredkovania účasti a zapojenia sa do života školy pre všetkých žiakov. Príspevok vychádza z výskumu vnímania prítomnosti žiaka s postihnutím očami jeho spolužiakov na 2. stupni ZŠ.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program