Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La credibilitat dels sistemes d'avaluació formativa en la formació inicial del professorat d'educació física The credibility of assessment systems in the initial training of physical education teachers La credibilidad de los sistemas de evaluación formativa en la formación inicial del profesorado de educación física

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Francesc Buscà Donet | Enrique Rivera García | Carmen Trigueros Cervantes

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 43;
Start page: 167;
Date: 2013;
Original page

Keywords: avaluació formativa | docència universitària | EEES | formació del professorat | educació física / évaluation formative | enseignement universitaire | EEES | formation des enseignants | éducation physique

ABSTRACT
Aquest treball mostra els resultats d'una discussió en grup realitzada amb mestres i professorat d'educació física. El tema central de la discussió s'ha concretat al voltant dels processos d'avaluació viscuts en el període de formació inicial. A partir d'una anàlisi de contingut i d'una anàlisi qualitativa de la transcripció de la discussió, els autors han pogut identificar els tòpics i les principals creences relacionades amb l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges a la Universitat. Les conclusions mostren com les opinions dels participants en la discussió es vinculen amb els principals factors que els teòrics consideren com a fonamentals per establir la credibilitat dels sistemes d'avaluació formativa. Aquests resultats són part de la recerca La evaluación en la formación inicial del profesorado de educación física. ____________________________________________________ Ce travail présente les résultats d'une recherche réalisée avec des maîtres et des professeurs d'éducation physique. Le thème central de la discussion a été concrétisé autour des processus d'évaluation vécus pendant la période de formation initiale. À partir d'une analyse du contenu et d'une analyse qualitative des contenus de la discussion, les auteurs ont pu identifier les lieux communs ainsi que les principales croyances en rapport avec l'évaluation et la qualification des apprentissages à l'Université. Les conclusions montrent comment les opinions des participants a la discussion sont liées aux principaux facteurs que les théoriciens considèrent comme fondamentaux pour établir la crédibilité des systèmes d'évaluation formative. Ces résultats font partie de la recherche L'Évaluation dans la formation initiale des enseignants d'éducation physiqueThis paper presents the results of research carried out with physical education teachers and lecturers. The main topic of the group discussion was assessment processes in the initial training period. Using content analysis and a qualitative analysis of the discussion transcript, the authors could identify common issues and the main opinions on the assessment and marking of university learning. We concluded that the discussion participants' opinions were associated with the main factors that theoreticians consider essential to establish the credibility of educational assessment systems. These results are part of a research project entitled Assessment in the initial training of physical education teachers.Este trabajo muestra los resultados de una investigación realizada con maestros y profesorado de educación física. El tema central de la discusión se ha concretado en torno a los procesos de evaluación vividos en el período de formación inicial. A partir de un análisis de contenido y de un análisis cualitativo de la transcripción de la discusión, los autores han podido identificar los tópicos y las principales creencias relacionadas con la evaluación y la calificación de los aprendizajes en la universidad. Las conclusiones muestran cómo las opiniones de los participantes en la discusión se vinculan con los principales factores que los teóricos consideran como fundamentales para establecer la credibilidad de los sistemas de evaluación formativa. Estos resultados son parte de la investigación La Evaluación en la formación inicial del profesorado de educación física.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?