Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Critical issues in psychological test use in the South African workplace

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Heidi Paterson | Koos Uys

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 31;
Issue: 3;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Psychological test use

ABSTRACT
Various factors in South African workplaces, ranging from unemployment and equity considerations to rapid occupational change driven by technological inputs, have placed greater emphasis on effective selection and development of human resources. This leads to greater demands on psychological assessment in the organizational setting with respect to ensuring responsible, ethical and equitable assessment. The study aims to investigate the extent and purposes of psychological test usage, the influence of the changing world of work on assessment, equity and cross-cultural applicability of tests and competence of test users in South Africa. The results are based on twenty two structured individual interviews, which were conducted with purposively sampled stakeholders from various economic sectors. Opsomming Verskeie faktore in Suid-Afrikaanse werkomgewing, wat wissel van werkloosheid en billikheidsoorwegings tot by vinnig veranderende beroepsomstandighede as gevolg van tegnologiese ontwikkeling, plaas toenemende druk op die doeltreffende keuring en ontwikkeling van menslike hulpbronne. Dit lei tot toenemende eise wat in die organisasie konteks aan sielkundige meting gestel word om verantwoordelike, etiese en billike assessering te verseker. Hierdie studie was daarop gerig om die doel met en omvang van die gebruik van sielkundige toetse, die invloed van die veranderende wêreld van werk op die assessering, billike en kruiskulturele toepaslikheid van toetse, asook die bevoegdheid van toetsgebruikers in Suid-Afrika te ondersoek. Die resultate is gebaseer op ’n doelgerigte steekproef van twee-en-twintig gestruktureerde onderhoude wat met belanghebbers uit verskillende ekonomiese sektore, gevoer is.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?