Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cytokiny prozapalne IL-6, IL-8 i białko ostrej fazy w ostrym zapaleniem trzustki - rola IL-8 w prognozowaniu powikłań

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrzej Lewandowski | Wacław Kopeć | Dorota Diakowska | Maciej Garbień

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 165;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cytokiny prozapalne | białko ostrej fazy | ostre zapalenie trzustki | powikłania

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zapalenie trzustki, szczególnie o ciężkim przebiegu, związane jest z dużą śmiertelnością. Z licznych badań nad markerami zapalnymi zarówno w ciężkich, jak i łagodnych postaciach zapalenia trzustki wynika, że prozapalne interleukiny mogą być pomocne w diagnostyce różnicowej. Cel pracy: Prześledzenie dynamiki wybranych cytokin (IL-6, IL-8) i białka ostrej fazy (C-reactive protein - CRP) u chorych z łagodną i ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki (o.z.t). Materiał i metody: Ocenie poddano 35 pacjentów (K- 15, M - 20) w wieku 21-87 lat, średnia 54±33 lata. U wszystkich chorych badano poziom ww. cytokin i białka CRP w dniu przyjęcia i w 3, 7 i 14 dobie pobytu. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej i przedstawiono graficznie. Chorych podzielono na dwie grupy: z łagodną i ciężką postacią o.z.t. Do grupy chorych z łagodnym przebiegiem zakwalifikowano 20 pacjentów, a z ciężką postacią 15. U 20 chorych z łagodną postacią o.z.t. stosowano leczenie zachowawcze a u 15 z ciężką postacią leczenie operacyjne. Wyniki: W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że średnie wartości IL-6 u chorych z łagodną postacią o.z.t. w pierwszej dobie wy niosła: 9,83 pg/ml (SD±4,84) a w 14 dobie 7,47 pg/ml (SD±5,83). U chorych z łagodną postacią o.z.t. poziomy IL-8 wynosiły w 1 dobie 4,76 pg/ml (SD±2,42), w 14 dobie 5,12 pg/ml (SD±4,43). ?rednia wartość CRP u chorych z łagodną postacią o.z.t. nieznacznie przekraczały normę ustaloną dla osób zdrowych. W 1 dobie 5,66 mg/l (SD±0,69), 14 dobie zaś 5,6 mg/l (SD±l,07). ?rednie wartości IL-6 u chorych z ciężką postacią o.z.t. były 6-krotnie wyższe niż u chorych z łagodną postacią o.z.t. i wyniosły: 58,38 pg/ml (SD±53,6) w 1 dobie a w 14 dobie zaś 65,93 pg/ml (SD±46,85). U chorych z ciężką postacią o.z.t. średnie wartości IL-8 wynosiły w 1 dobie 15,81 pg/ml (SD±12,87), w 3 dobie 18,71 pg/ml (SD±13,9), w 7 dobie 18,61 pg/ml (SD±13,86) a w 14 dobie 18,83 pg/ml (SD± 13,65). W ciężkiej postaci o.z.t. średnie wartości białka CRPw 1 dobie leczenia wyniosły 14,08 mg/l (SD±11,41), następnie 17,07 mg/l (SD±16,30)w3 dobie, 16,07 mg/l (SD±10,36) w 7 dobie, 15,75 mg/l (SD±9,56) w 14 dobie. Rozpatrując wartość diagnostyczną IL-8 w zapaleniu trzustki w odniesieniu do IL-6 i CRP wydaje się, że chemokina ta lepiej niż inne badane cytokiny odzwierciedla ciężkość przebiegu zapalenia i potwierdza podkreślane w piśmiennictwie spostrzeżenia na temat jej letalności. Wnioski: 1. IL-6 i CRP są czułymi i wczesnymi parametrami o odczynowości zapalnej u chorych w o.z.t. 2. Profil stężeń IL-8 utrzymujący się na stałym wyższym poziomie w cyklu badawczym może sugerować, iż chemokina ta lepiej niż inne badane cytokiny odzwierciedla ciężkość przebiegu zapalenia i jest ona postrzegana jako cytokina letalna.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona