Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cytokiny prozapalne u dzieci z bólem stawów niewyjaśnionego pochodzenia oraz chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Kontny | Małgorzata Kwiatkowska | Beata Kołodziejczyk | Anna Romicka | Lidia Rutkowska-Sak

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 5;
Start page: 301;
Date: 2010;
Original page

Keywords: cytokiny prozapalne | artralgie u dzieci | młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

ABSTRACT
Wielu cytokinom (m.in. czynnikowi martwicy nowotworów, tumournecrosis factor – TNF, interleukinom 6, 8, 17 i 23) przypisuje sięistotną rolę w odpowiedzi zapalnej oraz w procesach destrukcjichrząstki i kości stawowej. Uważa się, że w młodzieńczymidiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) oznaczanie stężenia tychcytokin może mieć pomocniczą wartość diagnostyczną i byćużyteczne w monitorowaniu przebiegu choroby. Niektóre z cytokin(TNF, IL-6) przyczyniają się również do powstania i utrzymywaniasię przetrwałego bólu stawów zajętych procesem zapalnym.Celem pracy było porównanie profilu i stężenia powyższychcytokin w surowicach dzieci z MIZS oraz z bólem stawów, któregoprzyczyny nie udało się ustalić („artralgia”). Stwierdzono, żeu dzieci chorujących na MIZS stężenia badanych cytokin wykazująznaczny stopień wzajemnej korelacji, a wytwarzanie niektórychcytokin (IL-23 w postaci nielicznostawowej oraz TNF w postaciwielostawowej) nasila się w okresie okołopokwitaniowym.U dzieci z „artralgiami” takich zależności natomiast nie zaobserwowano(wytwarzanie cytokin było nieskoordynowane i niezależneod pokwitania). Mimo tych różnic, w grupie dzieci z „artralgią”zarówno profil, jak i stężenia ocenianych cytokin nie różniłysię w sposób statystycznie istotny od profilu i stężeń u dzieciz MIZS. Dlatego też autorki niniejszej pracy uważają, że u dziecidolegliwości bólowe stawów o nieustalonej przyczynie („artralgie”)zobowiązują do wnikliwej obserwacji i dalszej diagnostyki.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?