Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 2;
Start page: 92;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kwaśny refluks żołądkowo-przełykowy | alergia pokarmowa | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Refluks żołądkowo-przełykowy należy do częstszych schorzeń przewodu pokarmowego. Wyróżniamy refluks pierwotny, którego przyczyną jest zaburzenie czynności mechanizmów antyrefluksowych oraz wtórny - w przebiegu innych scho­rzeń, w tym alergii. Cel pracy: Ocena częstości występowania i przebiegu klinicznego alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 pacjentów w wieku od 5 do 18 lat z potwierdzonym na podstawie 24-godzinnego ba­dania pH-metrycznego kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym. U każdego pacjenta wykonano punktowe i płatkowe testy skórne z alergenami pokarmowymi (mąka, kakao, mleko, białko jaja, żółtko jaja, jabłko, pomarańcza, seler, pomidor). W zależ­ności od wyników testów skórnych wszystkich pacjentów podzielono na 2 grupy: grupa I — z alergią (n=30), grupa II — bez alergii (n=70). Wyniki: W badanej grupie pacjentów z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym alergię pokarmową stwierdzono u 30 ana­lizowanych, co stanowi 30%. Najczęstszymi uczulającymi pokarmami były: seler (12 badanych - 40%), pomarańcza (9 badanych 30%), kakao (9 badanych - 30%), mleko (8 badanych - 26,7%), białko jaja (7 badanych - 23,3%) i żółtko jaja (6 badanych 20%). W grupie pacjentów z alergią uczulenie na 1 alergen stwierdzono u 10 pacjentów (33,3%), 2 alergeny - u 9 (30%) oraz 3 i więcej - u 11 (36,7%). W badanej grupie dzieci z alergią najczęściej, bo u 24 analizowanych (80%), stwierdzono dodatnie testy płatkowe, natomiast testy skórne punktowe były dodatnie u 13 pacjentów (43,3%). U 7 badanych (23,3%) dodatnie były zarówno testy płatkowe jak i punktowe. Porównując objawy kliniczne stwierdzono, że u pacjentów z grupy I statystycznie znamiennie czę­ściej występowały zmiany skórne, biegunki oraz wymioty, natomiast rzadziej nieprzyjemny zapach z ust w porównaniu z pacjenta­mi z grupy II. W wywiadzie rodzinnym u pacjentów z grupy I statystycznie znamiennie częściej występowała alergia u członków najbliższej rodziny niż w grupie II. Wnioski: Wysoka częstość występowania i różnorodna manifestacja kliniczna alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym uzasadnia rozważenie przeprowadzenia diagnostyki alergologicznej szczególnie w przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program