Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy LC-PUFA omega-3 mogą być szansą na poprawę skuteczności leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Hanna Zielińska-Duda | Sylwia Murawska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 153;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: LC-PUFA omega-3 | nieswoiste zapalenia jelit | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) to grupa przewlekłych chorób zapalnych przebiegających z okresami remisji i zaostrzeń. Etiologii n.z.j. upatruje się w nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej błony śluzowej przewodu pokarmowego na antygeny znajdujące się w świetle jelit. Ze względu na doniesienia o korzystnej roli zawartych w diecie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (LC-PUFA omega-3 - long-chain polyunsaturated fatty acids omega-3; LC-PUFA n-3) na zmniejszenie częstości występowania niektórych chorób autoimmunologicznych i zapalnych, podjęto starania by wyjaśnić znaczenie LC-PUFA n-3 w przebiegu n.z.j. LC-PUFA należące do obu szeregów n-3 oraz n-6 stanowią egzogenne kwasy tłuszczowe. Metabolizują je te same desaturazy A6 i A5 oraz elongaza, a następnie cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Prostaglanyny oraz leukotrieny powstałe z PUFA n-3 charakteryzują się niższą aktywnością prozapalną, zapobiegają nasileniu promowanej przez kwas arachidonowy (PUFA n-6) ekspresji neutrofilowego receptora dla czynnika martwicy guza a, są substratem do produkcji mediatorów przeciwzapalnych zwanych resolwinami i protektynami. W oparciu o wyniki zaprezentowanych w pracy badań klinicznych wnioskujemy, że w przebiegu n.z.j. można spodziewać się zaburzeń stężeń LC-PUFA w organizmie chorego oraz, że substytucja LC-PUFA może wywierać korzystny wpływ na przebieg choroby. Ze względu jednak na niejednoznaczne wyniki badań dotyczących roli LC-PUFA n-3 w leczeniu n.z.j. u dzieci i młodzieży, wskazane jest ich kontynuowanie w celu potwierdzenia lub wykluczenia korzystnego wpływu substytucji LC-PUFA n-3.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions