Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy oparzenia u dzieci powodują zmiany w stężeniu markerów stresu oksydacyjnego w drogach oddechowych?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adrianna Grabowska | Ewa Andrzejewska | Anna Walczewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Start page: 232;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: dzieci | choroba oparzeniowa | stres oksydacyjny | drogi oddechowe

ABSTRACT
Wstęp. Powikłania płucne występują u około 20% dzieci z oparzeniami skóry bez towarzyszącego urazu inhalacyjnego. We wczesnym okresie choroby są to zmiany o charakterze płuca wstrząsowego i ryzyka powstania ostrej niewydolności oddechowej. Zaburzenia płucne zwiększają śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Z badań przeprowadzonych na zwierzętach z chorobą oparzeniową wiadomo, że pomimo braku urazu inhalacyjnego rozwija się reakcja zapalna w płucach ze zmianami charakterystycznymi dla stresu oksydacyjnego. Cel pracy. W pracy przeprowadzono badania mające na celu ocenę stężeń wybranych markerów stresu oksydacyjnego w powietrzu wydychanym i surowicy u dzieci z oparzeniami skóry bez towarzyszącego urazu inhalacyjnego. Materiał i metody. Badano stężenia produktów peroksydacji lipidów reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARs), stężenia nadtlenku wodoru (H2O2) metodą Ruch a, azotynów i azotanów (NOx-) metodą Griess'a. Ocenie cytologicznej poddano wydzielinę z drzewa oskrzelowego. Wyniki. W wydzielinie z drzewa oskrzelowego dzieci oparzonych stwierdzono obecność komórek zapalnych, których nie stwierdzano u dzieci zdrowych. Zmiany stężeń TBARs w surowicy były równoległe do zmian stężeń białka C-reaktywnego (CRP). Osiągały najwyższe wartości w trzeciej dobie choroby oparzeniowej. W kondensacie powietrza wydechowego dzieci chorych jak i dzieci zdrowych nie wykryto TBARs. Stężenie H2O2 miało tendencję wzrostową wraz z rozległością powierzchni oparzonej. Nie stwierdzono statystycznej zależności pomiędzy stężeniem NOx- w kondensacie powietrza wydychanego a wielkością powierzchni oparzonej .Wnioski. We wczesnym okresie po oparzeniu w surowicy dzieci obserwuje się podwyższone wskaźniki stanu zapalnego oraz obecność markerów stresu oksydacyjnego. U dzieci z oparzeniami skóry bez współistniejącego urazu inhalacyjnego występują zmiany zapalne w drogach oddechowych. W okresie stabilizacji stanu klinicznego tych pacjentów nie występują wyraźne cechy stresu oksydacyjnego w kondensacie powietrza wydychanego.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil