Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 23;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | kwasica ketonowa | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Obecność kwasicy ketonowej często towarzyszy rozpoznaniu cukrzycy typu 1 u dzieci.Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników osobniczych, genetycznych, immunologicznychoraz metabolicznych na wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie ujawnienia się postaci klinicznejchoroby.Materiał i metody:Grupę badaną stanowiło 106 dzieci (40 dziewczynek i 66 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1, w wieku od 1,8 do 18,2 roku (Me=10,6). Kwasicę ketonową definiowano jako zmniejszenie pH krwi poniżej 7,35, a ciężką postać przy pH〈7,2. W analizie uwzględniono: wiek w momencie rozpoznania cukrzycy, płeć, stężenie peptydu C, wartości zapotrzebowania na insulinę, HbA1c, glikemię na czczo, znormalizowany pod względem wieku i płci wskaźnik BMI. Wartości te mierzono w chwili rozpoznania oraz w 6, 12, 24 i 36 miesiącu trwania choroby. Oceniono dystrybucję alleli genów HLA-DQA1 i DQB1 (PCR-SSO) oraz polimorfizmu -23 HphI genu INS i +49 genu CTLA-4 (PCR-RFLP). Oznaczono także częstość występowania i miano przeciwciał: ICA, anty-GAD oraz IA2.Wyniki: Obecność kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 stwierdzono u 55%, a postaci ciężkiej u 9% badanych dzieci. Zaobserwowano, że występowanie kwasicy ketonowej jest związane z niższym stężeniem peptydu C oraz wskaźnika peptyd C/glukoza w porównaniu do chorych bez kwasicy (odpowiednio: 0,20∓0,18 vs. 0,31∓0,28 pmol/ml i 0,07∓0,05 vs. 0,20∓0,17, p
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil