Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anne Marie Mork Rokstad | Solfrid Vatne

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 46;
Date: 2010;
Original page

Keywords: evaluering av demensomsorg | sykehjem | miljøbehandling | personalutvikling

ABSTRACT
Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM) anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?