Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Stine Gjessing Bruun | Mari Wolff Skaalvik

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 49;
Date: 2011;
Original page

Keywords: sykepleierutdanning | sykepleierstudent | undervisning | eldreomsorg | kroppsfenomenologi

ABSTRACT
Artikkelens hensikt og mål er å beskrive hvordan sykepleierstudenter erfarer at sykepleierutdanningen påvirker deres holdninger til gamle mennesker, og til den kommunale eldreomsorgen som fremtidig arbeidsplass. Studentuttalelsene danner grunnlag for diskusjon om hvordan innholdet i sykepleierutdanningen kan bidra til å utvikle studentenes holdninger til eldreomsorg som karrierevei. Artikkelen er basert på førsteforfatterens masteroppgave der kvalitative intervjuer ble gjennomført med fire tredjeårsstudenter ved en norsk sykepleierutdanning. I analysen av datamaterialet ble et fenomenologisk- hermeneutisk perspektiv lagt til grunn. Informantene fremhever at geriatri har stått sentralt i undervisningen om gamle, og at perspektivet om kroppen som levd liv ikke oppleves å ha hatt en sentral plass. Informantens utsagn tolkes til at de savner dette perspektivet i undervisningen.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?