Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Den kulturelle skolesekken: Passiv tilstedeværelse eller aktiv danning? «The cultural rucksack»: passive presence or active formation?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristin Helene Oftedal

Journal: InFormation : Nordic Journal of Art and Research
ISSN 1893-2479

Volume: 1;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Med utgangspunkt i erfaringer med Den kulturelle skolesekken – en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag – ser denne artikkelen nærmere på kunst som estetisk erfaring.  På bakgrunn av filosofene Jacques Rancières og John Deweys tekster, undersøkes danningspotensialet i estetisk erfaring som resepsjon, eller mottagelse. Fra henholdsvis et politisk og et evolusjonistisk perspektiv, peker både Rancière og Dewey på at den estetiske erfaring handler om en indre aktivitet som både er skapende og kritisk. Kunsterfaringen kjennetegnes ikke bare av harmoniske stunder av samsvar, men er også er en prosess som betinges av spenningsfull rekonstruksjon og tolkning av det følte og sansede. Slik tilbyr publikumsrollen mulighet for aktiv danning.Based on the experiences from ”Den kulturelle skolesekken” (The cultural rucksack) – a national effort which ensures that every pupil in Norway gets the opportunity to experience professional art and culture of various kinds – this article takes a closer look at art as aesthetic experience. Based on texts by the philosophers Jacques Rancière and John Dewey, the article examines the educational potential of aesthetic experience as reception. From a political and, respectively, an evolutionary perspective, both Rancière and Dewey emphasize the aesthetic experience as an inner activity which is both creative and critical. The art experience is characterized not only as harmonious moments, but also as a process involving a certain tension due to the reconstruction and interpretation of what is sensed and experienced. In this way the role of the audience at school performances is understood as active formation more than passive presence.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil