Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Desire To Be Or Not To Be: Desire Of Being And Nothingness In Angela Carter’s The Infernal Desire Machines Of Doctor Hoffmann And Elif Şafak’s Mahrem
Olmak Ya Da Olmamak Arzusu: Angela Carter’ın Doktor Hoffmann’ın Şeytani Arzu Makineleri Ve Elif Şafak’ın Mahrem Adlı Romanlarında Varlik Ve Hiçlik Arzusu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Banu AKÇEŞME

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 23;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Desire | Being | Existence | Imagination | Consciousness Arzu | Benlik | Varlık | Hayal | Bilinç

ABSTRACT
This paper aims to study a highly acclaimed English novelist Angela Carter`s The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffmann (1972)(it will be referred to as Desire Machines from here on) and Elif Şafak`s Mahrem (titled The Gaze in English) (2000) comparatively by focusing on the similarities between these two novels in terms of themes, motifs and characters. Desire Machines and The Gaze are the novels of desire. These novels yield several feminist and psychoanalytical readings clustered around gender, sexuality, repression and body politics because of their explicitly sexually-laden contents. Differently from the previous approaches applied to the analyses of these novels, this paper aims to explore how desire, as imaged by consciousness in a Sartrian term, has been problematized in both novels by delving into the relationship between desire, consciousness, being, existence and imagination. Sartre explains that imagination or image function establishes an important dimension of consciousness. Sartre’s account of the constitution of the imaginary by consciousness in an attempt to satisfy desire provides insight into the nature of desire through the lens of phenomenological and existential psychology. Desire initiates ontological journeys to explore different possibilities of being. From this perspective, Desire Machines and The Gaze can be read as the texts of the externalized consciousnesses of the two desiring male characters Desiderio and Be-ce as they imagine the possibilities of their beings to bring into existence their desired being through negation, nihilation and re/constitution. Bu çalışma oldukça beğenilen İngiliz romancı Angela Carter’ınDr Hoffmann’ın Şeytani Arzu Makineleri (1972) (Buradan sonra ArzuMakineleri olarak söz edilecektir) ve Elif Şafak’ın Mahrem (İngilizce adıThe Gaze) (2000) adlı romanlarını karakter, motif ve tema açısındanbu iki eser arasındaki benzerliklere odaklanarak karşılaştırmalıolarak incelemeyi amaçlamaktadır. Arzu Makineleri ve Mahrem arzuhakkında, arzuya dair romanlardır. Açık şekilde cinsel içerikliolmalarından dolayı bu romanlar, toplumsal cinsiyet, cinsellik,bastırma, iteleme ve beden siyaseti gibi konular ekseninde bir çokfeminist ve psikoanalitik okumalara yol açmıştır. Romanlarınanalizlerinde daha önce uygulanan yaklaşımlardan farklı olarak, buçalışma, Sartre’ın ifadesiyle bilinç tarafından oluşturulan arzu, bilinç,varoluş, benlik ve hayal arasındaki ilişkiyi irdeleyerek, buromanlardaki arzu sorunsalını ele almayı amaçlamaktadır. Sartrehayalin ya da imge funksiyonunun, bilincin önemli bir boyutunuoluşturduğunu ifade eder. Sartre’ın, arzuyu tatmin etmek içinbilincin hayali olanı oluşturma teorisi, fenomenolojik ve varoluşsalpsikoloji açısından arzunun doğasına dair derinlemesine bir bakışaçısı sunar. Arzu, farklı, olası benliklerin ve varoluşların keşfi içinçıkılması gereken ontolojik seyahatleri tetikler. Bu bağlamda, ArzuMakineleri ve Mahrem romanları, olumsuzlama, hiçleme vetekrar/yapılandırma yolu ile arzu edilen benliklerini var etmek için,muhtemel var oluşlarını hayal edip, arzulayan iki erkek karakterDesiderio ve Be-ce’nin dışa vurulmuş bilinçlerinin metinleri olarakokunabilir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program