Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Development Of A Management Error Orientation Questionnaire

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Victor A. Korsten | Karel J. Stanz | J. Blignaut

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2004;
Original page

Keywords: Management Error Orientation Questionnaire

ABSTRACT
The aim of this study was to develop a Management Error Orientation Questionnaire (MEOQ) to be used as an instrument to measure the attitude of management towards errors in the workplace. The sample comprised of 232 managers from a variety of business sectors. A factor analysis on 59 items yielded three factors and these factors were interpreted as the attitude of dealing with errors, the risk of errors and error strain. The three scales were subjected to an item analysis and yielded significant levels of reliability. OpsommingDie doel van die studie was om ’n Bestuursfout Oriëntasie Vraelys (Management Error Orientation Questionniare) te ontwikkel wat as ’n meetinstrument kan dien om die houding van bestuur met betrekking tot foute, in die werksomgewing te bepaal. Die steekproef het uit 232 bestuurders uit ’n verskeidenheid van besigheidsektore bestaan. ’n Faktoranalise op 59 items het drie faktore opgelewer, naamlik die houding aangaande die hantering van foute, die risiko van foute en foutspanning. Die drie faktore is onderwerp aan ’n itemanalise en het aanvaarbare vlakke van betroubaarheid gelewer.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions