Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka zmian w sercu u dzieci z twardziną – rola echokardiografii z uwzględnieniem globalnego wskaźnika funkcji mechanicznej lewej komory (Tei index)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bohdan Firek | Jacek Woźniak | Alicja Kraska | Wanda Szymańska-Jagiełło | Ilona Kowalik | Hanna Szwed

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 45;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sklerodermia | echokardiografia | wskaźnik Tei

ABSTRACT
Wprowadzenie: Częstość występowania zmian w sercu u dzieci z twardziną i możliwości ich wczesnego wykrywania pozostają otwartym problemem klinicznym. Cel pracy: Ocena przydatności echokardiografii w wykrywaniu zaburzeń czynności serca u dzieci z twardziną. Materiał i metodyka: Zbadano 20 dzieci z twardziną ograniczoną (TO) w wieku 13,1±;4,2 lat oraz 20 dzieci z twardziną uogólnioną (TU) w wieku 13,6±;2,9 lat, bez klinicznych cech choroby serca. Grupę kontrolną (GK) stanowiło 20 zdrowych dzieci w wieku 13,8±;2,7 lat. U wszystkich wykonano echo 2D, M-mode i badanie dopplerowskie oraz oznaczono parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory (LK), w tym globalny wskaźnik sprawności mechanicznej LK (Tei index), wyrażony jako suma czasu skurczu (ICT) i rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT) podzielona przez czas wyrzutu z lewej komory (ET). Wyniki: Frakcja wyrzutowa LK dla TO, TU i GK wyniosła odpowiednio: 70±;10, 71±;9 i 71±;5%; p=ns. Wartość E/A (stosunek prędkości napływu do LK w fazie komorowej i przedsionkowej) wyniosła 1,59±;0,3 dla TO i 1,58±;0,3 dla TU i była istotnie niższa w porównaniu z GK: 1,85±;0,3, p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions