Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Venke Aure

Journal: InFormation : Nordic Journal of Art and Research
ISSN 1893-2479

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
This article argues that overarching epistemological relationships form the basis for understandings of art and knowledge. One exponent of this view is Martin Jay (1995) who classifies various understandings of art based on their different epistemological foundations. Pointing to the relationship between epistemology and conceptions of art and knowledge, may perhaps seem obvious. However, this view, which often is expressed on a meta-level referring to general connections, is only rarely dealt with through more specific analyses of the alleged relationships.Therefore, the intention of this introductory article will be to analyze and develop a theoretical framework for investigating the relationship between the didactics of art and epistemology, hopefully contributing to discussions concerning the development of a didactics on the conditions of art itself. Finally the other articles in this special issue are related to this theoretical framework presented.Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for kunstoppfatninger med utgangspunkt i disse forståelsesformenes vesensforskjellige epistemologiske tilhørighet (Jay 1995). Å vise til nivåsammenhengen mellom epistemologi og kunnskaps- og kunstforståelse kan vel nærmest fremstå som innlysende. Likevel er det sjelden å se at dette synspunktet, som vanligvis uttrykkes på et metaplan med generelle formuleringer om nivåsammenhenger, blir fulgt opp i form av mer spesifikke analyser av de påståtte relasjonene. Derfor vil jeg i denne innledende artikkelen konkret analysere og utvikle et teoretisk rammeverk for å undersøke sammenhengen mellom kunstdidaktiske forhold og epistemologi. Intensjonen er å bidra til en drøfting av hva en didaktikk på kunstens premisser kan innebære. Avslutningsvis sees dette temanummerets øvrige artikler i tilknytning til det teoretiske rammeverket som presenteres.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program