Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die Anfänge des Sufismus
The beginnings of the Sufism

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin DEMİR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 447;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Asceticism | Sufism | Tariqa | Sufi Zühd | Tasavvuf | Tarikat | Sufi

ABSTRACT
The concept of asceticism, which has evolved over time, rests onthe idea of taking a clear stand for a specific lifestyle that favorsabstinence and restraint. What was first practiced by ProphetMuhammad who lived a humble lifestyle devoid any exhibitionism waslater widely spread among his companions. As such, this kind oflifestyle conformed to the Quranic concepts of purification and piety(taqwa). Building on the belief that worldly life is only temporary,asceticism calls for resisting and not giving in to worldly pleasures andtemptations. Against the background of a number of hardships andmoral deviations encountered by Muslim societies, it was to bringforward the movement of Sufism towards the end of the second Hijricentury. Sufism started to obtain the characteristics of a massmovement from the twelfth century onwards and organized itself intariqas simultaneously starting to provide guidance to society inreligious and social terms. These tariqas whose evolution and activitiescan be traced back in time were to split into various subgroups over thecenturies, each of them following the same goal of getting closer toAllah. This piece of writing explores the causes that gave birth to thetariqas, depicts their evolution and main objectives, and examines theirdifferent manifestations. Twelve different tariqas are analyzedcomparatively against a set of criteria including, for example, the roleand form of dhikr (remembrance of Allah). Zamanla gelişen ve hayata karşı bir tavır alma olan zühd anlayışı, Peygamber Efendimiz’in döneminde sade ve gösterişten uzak yaşantısıyla başlayıp daha sonra sahabe-i kiram genelinde gözlemlenir. Kuran-ı Kerim’de tezkiye ve takva kelimeleri ile ifade edilen bu hal, dünyanın geçiciliğine inanarak nefsin hoşuna giden şeyleri gönülden atma ve onlara değer vermeme anlamına gelen zühd olgusu, zamanla müslümanlar arasında başgösteren sapmalar, yeni şartlar, ekonomik, ideolojik, sosyal ve özellikle siyasi hayatın getirmiş olduğu olumsuzluklar sonucunda hicri ikinci asrın sonlarına doğru tasavvuf hareketini ortaya çıkarmıştır. Tasavvuf hareketi 12. yüzyıldan itibaren kitlesel bir karakter kazanmış ve çeşitli tarikatlar şeklinde teşkilatlanarak, toplumu sosyal ve dini açıdan yönlendirmeye başlamıştır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde varlıkları, faliyetleri ve çalışma yöntemleri izlenebilen bu tarikatlardan her biri daha sonra çeşitli kollara ayrılarak Allah’a ulaşmayı kendilerine hedef kılmışlardır. Bu çalışmada tarikatların zaman içerisinde ortaya çıkma sebepleri, gelişmesi, zaman içerisinde bir tarikat hareketine dönüşme süreci, tarikatın temel hedefleri ve çeşitli tarikat yolları arasındaki temel farklara değinilmiştir. Çalışma içerisinde tarikatın farklı sınıflandırılmaları arasında tarikatlar zikir çekip çekmemelerine göre, zikir çekenler ise usul ve yöntemlerine göre, zikrin dışında merkeze aldıkları değerlere göre sınıflandırılmaları analiz edilirken, meşhur olmuş 12 tarikatın da mukayeseli analizi yapılmıştır. Tasavvuftan tarikata ve tarikat içerisindeki ekollere geçiş sürecindeki değişimler ve bu çeşitli tarikat ekollerinin temel özellikleri de çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona