Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die vergelyking en die beoordeling van die toepassing van die integrale kosprysberekening en die differensiële kostekalkulasie*

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A. J.E. Sorgdrager

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 30;
Issue: 9;
Start page: 295;
Date: 1963;
Original page

ABSTRACT
Hierdie toestand van sake is tans in Suid-Afrika waarneembaar. Behalwe Sorgdrager en Viljoen ( Leerboek van die moderne kosprysadmi- nistrasie, Potchefstroom, 1962) is daar nie juis in ons land in Afrikaans of in Engels oor die kosteproblematiek gepubliseer nie. Veral in Suid- Afrika val dit steeds weer op hoe die pragmatiese Angel-Saksiese be- skouings die botoon voer. Dis in die lig van die geskiedkundige agtergrond nie verbasend nie, maar dit bied ’n verstarring en weerstand tot ’n even- tuele verdere uitbouing van die teorie en praktyk van die moderne kosprysadministrasie. Integrasie tussen teorie en praktyk is tog absoluut noodsaaklik vir die voile ontplooiing van die leer van die kosprys.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?