Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diferències de gènere i edats en la tipologia d’estressors laborals docents Gender and age differences in the typology of stress factors affecting teachers Diferencias de género y edades en la tipología de estresores laborales docentes

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marian Baqués i Trenchs | Joan Riart i Vendrell | Carles Virgili Tejedor

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 39;
Start page: 139;
Date: 2011;
Original page

Keywords: estrès laboral docent | estrès segons sexe | estrès segons edat

ABSTRACT
El propòsit d’aquest article és presentar els resultats d’una investigació sobre com afecta el gènere i l’edat en el nivell d’estrès dels docents. La hipòtesi de sortida és que hi ha força relació entre edats, sexe i nivell d’estrès. La mostra que ha servit per fer l’estudi ha estat obtinguda pel grup de recerca GRELDO (Grup de Recerca sobre els Estressors Laborals Docents), de la secció de psicologia educativa del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Comprèn 1.018 professionals que contestaren el qüestionari elaborat amb el registre de 57 elements estressors docents. Amb proporcions de sexe dins dels paràmetres habituals en el món educatiu: 75% de dones i 25% d’homes, aproximadament. Mitjançant l’Anàlisi de Variància Factorial Univariat s’arriba a la conclusió general que el nivell d’estrès és significativament diferent segons les edats i segons el sexe, amb particularitats que s’expliquen amb detall ______________________________________________ Le propos de cet article est de présenter les résultats d’une recherche sur la manière dont le genre et l’âge affectent le niveau de stress des enseignants. L’hypothèse de sortie est qu’il y a une importante relation entre l’âge, le sexe et le niveau de stress. L’échantillon qui a servi pour l’étude a été obtenu par le Groupe de Recherche sur les Stresseurs des Professionnels de l’Enseignement (GRELDO), de la section de psychologie éducative de l’Ordre officiel des Psychologues de Catalogne. Cette section comprend 1.018 professionnels qui ont répondu au questionnaire élaboré sur la base de 57 éléments stressants des enseignants. Avec une proportion des sexes comprise dans les paramètres habituels dans le monde éducatif —75 % de femmes et 25 % d’hommes approximativement. Grâce à l’analyse de variance factorielle univariée, on arrive à la conclusion générale que le niveau de stress est significativement différent selon les âges et le sexe, avec des particularités qui sont expliquées en détailThe purpose of this article is to present the results of research into how gender and age affect stress levels in teachers. The initial hypothesis is that there is a strong link between age, sex and stress level. The sample used to conduct the study came from GRELDO, the research group into professional stress factors for teachers, in the educational psychology section of the official college of psychologists of Catalonia. It includes 1,018 professionals who answered the questionnaire drawn up with a list of 57 stress factors in teaching. The gender proportions were within the usual parameters in the educational world: approximately 75% women and 25% men. By means of univariate factorial analysis of variance, the overall conclusion was reached that the level of stress is significantly different depending on age and depending on sex, with specific features which are explained in detailEl propósito de este artículo es presentar los resultados de una investigación sobre cómo afecta el género y la edad en el nivel de estrés de los docentes. La hipótesis de salida es que hay bastante relación entre edades, sexo y nivel de estrés. La muestra que ha servido para realizar el estudio ha sido obtenida por el grupo de investigación GRELDO (Grupo de Investigación sobre los Estresores Laborales Docentes), de la sección de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Comprende 1.018 profesionales que contestaron el cuestionario elaborado con el registro de 57 elementos estresores docentes. Con proporciones de sexo dentro de los parámetros habituales en el mundo educativo: mujeres un 75%, hombres un 25% aproximadamente. Mediante el análisis de varianza factorial univariante se llega a la conclusión general que el nivel de estrés es significativamente diferente según las edades y según el sexo, con particularidades que se explican con detalle
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?