Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diskontna mera pri uporabi metod, ki temeljijo na diskontiranem denarnem toku, za potrebe analize nepremičninskih naložb in vrednotenja nepremičnin : Discount rate in methods based on discounted cash-flow for the purpose of real estate investment analysis and valuation

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Igor Pšunder | Andreja Cirman

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 55;
Start page: 546;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diskontna mera | mera kapitalizacije | premija za tveganja | premija za ohranitev kapitala | neto sedanja vrednost | analiza nepremičninskih naložb | discount rate | capitalisation rate | risk premium | capital recovery premium | net present value | real estate investment analysis | special real estate appraisal

ABSTRACT
Uporaba metod analize nepremičninskih in drugih naložb, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, se je uveljavila šele v zadnjih nekaj desetletjih. Kljub relativno veliki razširjenosti metod, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, projektni vodje po lastnem mnenju ne poznajo dovolj posebnosti metod, celo takšnih ne, ki bi lahko privedle do napačnih odločitev (npr. navzkrižne indikacije metode neto sedanje vrednosti in notranje donosnosti). Ena ključnih pomanjkljivosti uporabe metod analize naložb, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, pa je ne dovolj natančno določena diskontna mera oziroma mera kapitalizacije. Metode, ki temeljijo na diskontiranju denarnega toka, niso namenjene zgolj analizi ekonomske upravičenosti projektov, temveč je na diskontiranem denarnem toku zasnovano tudi vrednotenje posebnih nepremičnin v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji. V tem članku je obravnavan pomen diskontne mere za analizo in vrednotenje nepremičninskih projektov. V teoretičnem delu so predstavljene zasnova metod, ki temeljijo na diskontiranem denarnem toku, sestava diskontne mere in mere kapitalizacije ter simulacija vpliva diskontne mere oziroma mere kapitalizacije na rezultate evalvacije in vrednotenja. Empirični del sloni na anketi med pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti nepremičnin pri nas. Anketa je bila izvedena v februarju in marcu 2011 med pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti nepremičnin, v njej je sodelovalo 32,9 % vseh pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin v Sloveniji. Odgovori so statistično obdelani, iz rezultatov pa so pridobljeni podatki za diskontno mero za različne vrste nepremičnin ter izračunane premije za tveganja ter premije za ohranitev kapitala pri različnih vrstah nepremičnin ; During the last few decades there has been an increase in the use of methods of real estate investment and other investment analyses based on discounted cash flow. Despite the relatively wide use of discounted cash flow methods, project managers believe their own knowledge of these methods is insufficient even to the extent where this could lead to incorrect decisions (e.g. conflicting indications of the net present value method and the internal rate of return method). One of major drawbacks in the use of investment analysis methods that are based on discounted cash flow is unsatisfactory precision in the determination of the discount or the capitalization rate. Methods based on discounted cash flow are not only intended for project feasibility analysis; discounted cash flow serves as a basis for assessing special real estate within the mass real estate appraisal system in Slovenia. The article studies the importance of the discount rate when analysing and assessing real estate projects. The theoretical part presents the basis of discounted cash flow methods and composition of the discount rate or capitalisation rate and presents a simulation of the impact of the discount rate and capitalisation rate on investment evaluation and assessment results. The empirical part is based on a survey conducted among certified real estate appraisers in Slovenia. The survey was conducted in the second half of February and beginning of March 2011. The response rate was 32.9 percent, indicating that almost one-third of all certified appraisers in Slovenia participated. Survey data were statistically analysed and the results provide us with the discount rate and calculated risk premium and capital recovery premium for various type of real estate. A statistical analysis of the survey data provides insights into the risk premium and capital recovery premium used for real estate appraisal and investment purposes.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil