Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dret internacional dels drets humans en períodes de crisi: criteris d’aplicació de les obligacions jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals Derecho internacional de los derechos humanos en periodos de crisis: criterios de aplicación de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales International Human Rights Law in Times of Crisis: criteria for the implementation of international legal obligations in the sphere of economic, social and cultural rights

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jordi Bonet Pérez

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 46;
Start page: 14;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Drets econòmics | socials i culturals | derogacions | limitacions | crisi | dret internacional dels drets humans.

ABSTRACT
L’objecte de l’article és oferir una panoràmica dels criteris d’aplicació de les obligacions jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals (DESC) en períodes de crisi. L’estudi analitza les dificultats per considerar una crisi econòmica com una situació excepcional que amenaci la vida de la nació i permeti derogar o suspendre certs drets humans; també clarificar en quina mesura és possible derogar o suspendre els DESC. La pràctica internacional, judicial i quasi-judicial ens ofereix tres criteris potencialment restrictius de la discrecionalitat estatal per repercutir negativament en el gaudi dels DESC: existència d’obligacions mínimes, no regressivitat i protecció indirecta. El seu respecte podria evitar abusos com a resultat d’una crisi i garantir la progressivitat dels DESC, tot i que la relativitat de la justiciabilitat dels DESC afegeixi una dificultat legal estructural a nivell estatal.El objeto del artículo es ofrecer una panorámica de los criterios de aplicación de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en periodos de crisis. El estudio analiza las dificultades por/para considerar una crisis económica como una situación excepcional que amenace la vida de la nación y permita derogar o suspender ciertos derechos humanos; también clarificar en qué medida es posible derogar o suspender los DESC. La práctica internacional, judicial y cuasi-judicial nos ofrece tres criterios potencialmente restrictivos de la discrecionalidad estatal para repercutir negativamente en el disfrute de los DESC: existencia de obligaciones mínimas, no regresividad y protección indirecta. Su respeto podría evitar abusos como resultado de una crisis y garantizar la progresividad de los DESC, aunque la relatividad de la justiciabilidad los DESC añada una dificultad legal estructural a nivel estatal.  The purpose of the article is to provide an overview of the criteria for the application of international legal obligations with regard to economic, social and cultural rights (ESCR) in times of crisis. The study also analyses the legal problems involved in qualifying an economic crisis as an exceptional situation threatening the life of the nation, enabling the State to suspend certain human rights, and seeks to determine if ESCR can be suspended during exceptional situations. International ESCR legal practice offers three criteria which are potentially aimed at limiting the State's discretion to regulate enjoyment of ESCR: the existence of core obligations, the prohibition of retrogressive measures and indirect protection. Respect for such criteria could avoid abuses as a result of the crisis and ensure the progress of ESCR, ensuring that social goals already achieved are not lost, but the relativity of the scope of ESCR jurisdiction adds a structural legal difficulty in the local domain.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?