Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Drets individuals i col·lectius. Deures dels empleats públics en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic - Individual and Collective Rights: the Duties of Public Employees under Act 7, Enacted on April 12, 2007, Establishing the Basic Statute for Public Employees - Derechos individuales y colectivos. Deberes de los empleados públicos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ignacio Garcia Ninet

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 45;
Start page: 129;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Drets individuals | drets col·lectius | avaluació de l’acompliment | llibertat sindical i promoció professional.

ABSTRACT
L’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix els principis aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública, per tal com la finalitat primordial de qualsevol reforma en aquesta matèria ha de ser la de millorar la qualitat dels serveis que el ciutadà rep de l’Administració. Cal advertir que en aquests temps, l’àmbit públic està rebent una sèrie d’envestides del camp privat, el qual tracta de cobrir amb ànim de lucre l’espai dels serveis públics, argumentant que l’empresa privada pot prestar el mateix servei i amb un cost menor per als ciutadans; però la realitat ens demostra que, a la llarga, la privatització desl serveis acaba sent de pitjor qualitat, ja que només es mou per l’afany de lucre.Un servei públic exigeix claredat i precisió dels objectius, una organització adequada dels seus recursos materials i humans, una direcció adequada, una adequada selecció del personal d’entrada i de promoció i participació en els objectius públics.The Basic Statute for Public Employees establishes the general principles applicable to the entire set of relations in public employment, since the fundamental goal of any reform in this area has to be that of improving the quality of services that the citizenry receive from the government. It must be pointed out that the public sector is under onslaught from the private sector, which is attempting to cover the public service space with a profit motive. The argument put forth is that the private sector can provide the same service at a lower price for the citizenry. The reality, however, is that privatized services turn out to be of lesser quality, since the only motivating factor is that of monetary gain.A quality public service sector demands clear objectives, a proper organization of material and human resources, proper management, proper selection of recruited personnel. In addition, public sector employees must be familiarized with the objectives and participate in attaining them.El Estatuto Básico del Empleado Público  establece los principios aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, por cuanto que la finalidad primordial de cualquier reforma en  esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración.  Hay que advertir que en estos tiempos  lo público está recibiendo una serie de embestidas por parte de lo privado, tratando de cubrir con ánimo de lucro el espacio de los servicios públicos, argumentando que la empresa privada puede prestar el mismo servicio y con menor costo para los ciudadanos, siendo así que la realidad demuestra, que la privatización de los servicios, más pronto que tarde, acaba siendo de peor calidad, pues solo se mueve por el afán de lucro.Un Servicio Público exige claridad y precisión de sus objetivos, adecuada organización de recursos materiales y humanos, buena dirección, adecuada selección del personal de entrada y de promoción y participación en los objetivos públicos.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions