Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Działalność kliniczna i ambulatoryjna Instytutu Reumatologii w 2010 roku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Filip Raciborski | Małgorzata Mańczak | Andrzej Lach | Bolesław Samoliński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 5;
Start page: 335;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Instytut Reumatologii | hospitalizacja | porada specjalistyczna

ABSTRACT
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher pełnijednocześnie funkcję szpitala świadczącego wysoko specjalistyczneusługi medyczne, jak i instytutu badawczego zajmującegosię problematyką chorób reumatycznych. W 2010 r. w Instytuciehospitalizowano 9128 pacjentów (72% stanowiły kobiety) i udzielonoponad 27 500 porad specjalistycznych (80% stanowiły kobiety)(ryc. 1, ryc. 3, tab. I). Najwięcej hospitalizacji wykonano w KliniceReumatologii Wieku Rozwojowego, tj. 28% wszystkichhospitalizacji zrealizowanych w Instytucie Reumatologii. KlinikaReumatologii Wieku Rozwojowego różni się znacznie od pozostałychklinik Instytutu Reumatologii, biorąc pod uwagę następująceparametry: średni czas hospitalizacji (8 – dni Instytut Reumatologii,4 dni – Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego) (ryc. 2),odsetek pacjentów z województwa mazowieckiego (78% – InstytutReumatologii, 69% – Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego).Największą grupę chorych hospitalizowanych w InstytucieReumatologii stanowiły osoby cierpiące na choroby zapalne,tj. reumatoidalne zapalenie stawów (27,5% wszystkich pacjentów),układowe choroby tkanki łącznej (16,5% wszystkich pacjentów),młodzieńcze zapalenia stawów, głównie idiopatyczne (14%wszystkich pacjentów) (tab. II i III). Mediana wieku pacjentów hos -pitalizowanych w Instytucie Reumatologii wynosiła 49 lat.Najstarsi pacjenci byli leczeni w Klinice Rehabilitacji (mediana65 lat), a najmłodsi w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego(mediana 14 lat) (ryc. 4). Poradnie specjalistyczne Instytutu Reumatologiiprzyjęły 8831 pacjentów w trakcie 27 512 wizyt. Oznaczato, że statystyczny pacjent w 2010 r. odbył nieco ponad 3 wizyty lekarskie (ryc. 5, tab. IV). Najliczniejszą grupą osób korzystającychz porady specjalistycznej byli pacjenci w wieku 55–69 lat (ryc. 6).Znacząca ich większość (niemal 93%) mieszkała na terenie województwamazowieckiego.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program