Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Educació i ciutadania en societats democràtiques: cap a una ciutadania col·laborativa Education and citizenship in democratic societies: towards collaborative citizenship Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia una ciudadanía colaborativa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Miquel Martínez Martín

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 40;
Start page: 11;
Date: 2011;
Original page

Keywords: educació per a la ciutadania | valors democràtics | participació | aprenentatge col·laboratiu | pluralisme

ABSTRACT
En aquest treball es presenten un conjunt de consideracions sobre allò que ha de ser una proposta pedagògica —no solament escolar— que procuri formar ciutadans i ciutadanes en societats democràtiques, plurals, en època de globalització, i alguns arguments sobre la seva necessitat i conveniència. Es proposa avançar cap a una ciutadania col·laborativa capaç d’apreciar els valors de la democràcia i el pluralisme com a valor. En aquest sentit es destaca la importància d’aquells enfocaments pedagògics que conreen aprenentatge col·laboratiu i participació com a mitjans per a la construcció de ciutadania activa i col·laborativa. _____________________________________________ Dans ce travail, nous présentons un ensemble de considérations sur ce que doit êtrecune proposition pédagogique —non seulement scolaire— permettant de former des citoyens et des citoyennes dans les sociétés démocratiques, plurielles, à l’époque de la mondialisation, ainsi que certains arguments quant à sa nécessité et son opportunité. Nous proposons d’avancer vers une citoyenneté collaborative capable d’apprécier les valeurs de la démocratie et le pluralisme comme valeur. De ce point de vue, on remarque l’importance de ces mises au point pédagogiques qui cultivent apprentissage collaboratif et participation comme moyens pour la construction d’une citoyenneté active et collaborative.In this paper, we present a series of considerations on a proposal to educate citizens in democratic, plural societies in the era of globalization. This proposal should apply to education in general, not just to schools. We also present some reasons why this proposal is both necessary and advisable. The aim is to advance towards collaborative citizenship, in which democratic values and the value of pluralism are recognized. We highlight the importance of educational approaches that foster collaborative learning and participation as a way to build active and collaborative citizenship.En este trabajo se presentan un conjunto de consideraciones sobre lo que debe ser una propuesta pedagógica —no sólo escolar— que procure formar ciudadanos y ciudadanas en sociedades democráticas, plurales, en época de globalización, así como algunos argumentos sobre su necesidad y conveniencia. Se propone avanzar hacia una ciudadanía colaborativa capaz de apreciar los valores de la democracia y el pluralismo como valor. En este sentido se destaca la importancia de aquellos enfoques pedagógicos que cultivan aprendizaje colaborativo y participación como medios para la construcción de ciudadanía activa y colaborativa.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?