Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Educació permanent, compromís i experiències de la praxi Educación permanente, compromiso y experiencias de la praxis Continuing education, commitment and practical experiences

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Pep Aparicio Guadas

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 43;
Start page: 85;
Date: 2013;
Original page

Keywords: educació permanent | autoformació | compromís | pràctiques i canvis socials | mercantilització de la vida | alienació | reapropiació de l’educació i de la vida | commonfare / éducation permanente | autoformation | engagement | pratiques et changements sociaux

ABSTRACT
El concepte i la pràctica de l'educació permanent s'ha anat convertint en un dispositiu de contenció i/o dominació en els diferents contextos institucionals en els que es du a terme i caldria recuperar i restituir les seves valències alliberadores o emancipadores, tot posant-lo en relació i combinació amb les pràctiques socials de llibertat que es produeixen als diversos àmbits territorials i organitzacionals de la vida humana, revalorant els processos d'autoformació i autoorientació, en singular i en comú. ____________________________________________________ Le concept et la pratique de l'éducation permanente se sont convertis en un dispositif de contention et/ou de domination dans les différents contextes institutionnels dans lesquels elle est réalisée. Il faudrait par conséquent récupérer et restituer ses valences libératoires, émancipatrices, etc. en les mettant en relation et en les combinant avec les pratiques sociales de liberté qui existent dans les divers domaines territoriaux et organisationnels de la vie humaine, et en revalorisant les processus d'autoformation et d'auto-orientation, seul et en commun.El concepto y la práctica de la educación permanente se ha ido convirtiendo en un dispositivo de contención y/o dominación en los diferentes contextos institucionales en los que está realizándose y cabría recuperar y restituir sus valencias liberadoras, emancipadoras, etc. poniéndolo en relación y combinación con las prácticas sociales de libertad que se dan en los diversos ámbitos territoriales y organizacionales de la vida humana, revalorizando los procesos de autoformación y autoorientación, en singular y en común.The concept and practice of continuing education has become a mechanism for containment and/or control in the various institutional contexts in which it is used. It is essential to restore its value for liberation and empowerment, among other factors. It should be associated and combined with the social practices of liberty that are found in the various regional and organi-zational areas of human life. The value of self-education and self-guidance processes should be reappraised, both together and alone.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions