Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE EFFECT OF ABDULLAH CEVDET ON THE MUSTAFA KEMAL AND EDUCATION AND CULTURE OF EARLY REPUBLICAN PERIOD
MUSTAFA KEMAL VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINA ABDULLAH CEVDET’İN ETKİLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa GÜNDÜZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 1067;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mustafa Kemal | Abdullah Cevdet | Republic | Education | modernization | ideology | religion | secularism. Mustafa Kemal | Abdullah Cevdet | Cumhuriyet | eğitim | modernleşme | ideoloji | din | sekülerleşme.

ABSTRACT
Mustafa Kemal is one of the most prominent lieder of the building of modern Turkey Republic in term of political, military, cultural, educational and formation of ideological structure. But, there were very different people from views, ideologies and occupation during the establishment of new state. Knowing that many of them these days, is trying to keep life and living. While intentionally forgetting or not knowing of some of the men who had important contributed to the construction of state and society, makes difficult to understand resent history in terms of ideas and actors. This case with a direction, suggests a perception of monolithic history, society and state. This case shades the nature of modernity which upon the differences. There are different reasons that this is but preeminently, the effect is thought to be teleological historiography. Abdullah Cevdet with books, journal, translations and polemics has lots of effects on the early republic. But, that can’t be said properly have been focused on his attributes and effects.Therefore in this paper argues connection and effect between Abdullah Cevdet who is famous controversial ideas and Mustafa Kemal the first number lieder of Republic. Mustafa Kemal, modern Türkiye’nin inşasında siyasî, askerî, kültürel, eğitim ve ideolojik yapının teşekkülü bakımından şüphesiz en önde gelen isimlerin başındadır. Ancak yeni devletin farklı bir üslupla tesisinde çok farklı görüş, ideoloji ve meslekten kişilerin de önemli katkıları söz konusudur. Bu gün bunlardan birçoğunun bilinmesi, yaşaması ve canlı tutulması için gayret edilmektedir. Buna karşın, devlet ve toplumun inşasında önemli katkıları olanlardan bazılarının bilerek ya da bilmeyerek unutulması yakın tarihin, fikirler ve aktörler bakımından anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum bir yönüyle monolitik bir tarih, toplum ve devlet algısı ortaya koyarak modernliğin farklılıklar üzerine oturan doğasını gölgelemektedir. Bunun böyle olmasında farklı sebeplerle birlikte en başta, teleolojik tarih yazımının etkisinin olduğu düşünülmektedir.Erken Cumhuriyet dönemi kültür, eğitim, toplum ve ideoloji dünyasına kitapları, dergisi, tercümeleri ve çelişkili düşünceleriyle katkıları olan Abdullah Cevdet’in söz konusu etki ve katkısının üzerinde hakkıyla durulduğu söylenemez. Bu sebeple bu yazıda, fikirleri bir ‘tezatlar topluluğu’ olarak da görülen, adı geçen son dönem Osmanlı, erken dönem Cumhuriyet aydınının Cumhuriyet’in bir numaralı lideri hakkındaki görüşleri ve ona olan etkisi tartışılacaktır.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?