Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EFFECT OF TEACHING LESSONS BASED ON ACTIVITIES WIHT FIRST AND SECOND HAND SOURCES TO STUDENTS’ HISTORICAL THINKING ABILITIES IN SECONDARY SCHOOL HISTORY LESSONS
ORTAÖĞRETİM TARİH DERSLERİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KAYNAKLAR İLE ETKİNLİK TEMELLİ DERS İŞLEMENİN ÖĞRENCİLERİN TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hasan IŞIK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 1287;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: History teaching | first hand sources | second hand sources | historical thinking | ability Tarih öğretimi | birinci el kaynak | ikinci el kaynak | tarihsel düşünme | beceri.

ABSTRACT
In the research, development of students’ historical thinking abilities have been mentioned related to using first and second hand sources with based on activities in history lessons in high schools. Qualitative research method has been used in this study. As qualitative research method historical texts of students’ works written in their practice process are interpreted with descriptive analysed method . This study’s application phase has been applied in Prof. Dr. Şevket Reşit Hatipoğlu High school with 76 (seventy six) students in Yenimahalle, Ankara for 5 (five) weeks (through ten lessons). While using related first and second hand sources with student centered approach, lessons have been running in application group, on the other hand, lessons have run in classical style with lesson books centered.Before the application, a test has been applied without giving the historical document aimed at writing foretext towards control and experimental groups, totally 76 students, to determine the level of historical thinking abilities. During the process of application, experimental group had been taught lessons, especially with using first and second hand source of documents (especially written sources). After the application process, a test has been applied to the experimental and control groups to make them write a post text to determine the development of historical thinking abilities by giving documents. At the end of the application, qualitative results have been evaluated and interpreted with descriptive analysis. At the end of the qualitative findings, it was noticed that using first and second hand sources in the lessons have affected experimental group’s students’ historical thinking abilities more than control group’s students’ in a positive way. Araştırmada, ortaöğretim tarih derslerinde birinci ve ikinci el kaynaklar ile etkinlik temelli ders işlenmesi ile öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerinin gelişiminin artıp artmadığına değinilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak öğrencilerin uygulama sırasında yazdıkları tarihsel metinler betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu çalışmanın uygulama safhası, Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bir devlet okulu olan Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu Lisesi’nde 5 hafta (10 ders saati) boyunca 76 öğrenciyle yapılmıştır. Deney grubunda ilgili konular birinci ve ikinci el kaynaklar kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenirken, kontrol grubunda ise konular ders kitabı merkezli olarak geleneksel yöntemle işlenmiştir.Uygulama öncesinde 76 öğrenciden oluşan deney ve kontrol gruplarına dönük tarihsel düşünme becerilerinin durum tespitini yapmak için tarihsel doküman verilmeden önmetin yazdırmaya dönük test uygulanmıştır. Uygulama süresince de deney grubuna birinci ve ikinci el kaynaklardan (özellikle de yazılı kaynaklar) oluşan dokümanlar kullanılarak ders işlenmiştir. Uygulama süreci sonunda ise deney ve kontrol grubuna dokümanlar verilerek tarihsel düşünme becerilerinin gelişimini belirlemek amacıyla sonmetin yazdırmaya dönük test uygulanmıştır.Uygulama sonunda nitel veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Nitel bulgular sonucunda tarih derslerinde birinci ve ikinci el kaynaklar kullanılmasının, deney grubu öğrencilerinin tarihsel düşünme becerilerine kontrol grubu öğrencilerine göre olumlu anlamda daha fazla etki ettiği belirlenmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program