Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ekspresja onkoprotein P53 i ERB B2 w gruczolakorakach oraz gruczolakach jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irena Porębska | Barbara ?lesak | Tomasz Bojarowski | Jadwiga Łapińska | Andrzej Wojnar

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 5;
Start page: 453;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: gruczolakorak | gruczolak jelita grubego | nadekspresja P53 i ERB B2

ABSTRACT
Wstęp: Stymulacja procesów wzrostowych za pośrednictwem receptorów dla czynników wzrostu i ich ligandów w warunkach uszkodzonego genu P53 może mieć istotne znaczenie dla karcynogenezy gruczolakoraka jelita grubego. Cel: Analizowano nadekspresję oraz wzajemne relacje między występowaniem białka p53 i receptora ERB B2 w łagodnych i złośliwych nowotworach jelita grubego. Materiał i metody: Ekspresję produktu genu supresorowego P53 i receptora o aktywności kinazy tyrozynowej ERB B2 oceniano metodą immunoperoksydazową w 77 gruczolakorakach oraz 15 gruczolakach jelita grubego, uwzględniając histologiczne zróżnicowanie, stopień klinicznego zaawansowania gruczolakoraka oraz strukturę histologiczną gruczolaka. Wyniki: Akumulację białka p53 stwierdzono w znamiennie wyższym odsetku gruczolakoraków niż gruczolaków jelita grubego (odpowiednio 74% i 33%, p=0,006). Nadekspresję receptora ERB B2 wykryto natomiast w znamiennie wyższym odsetku gruczolaków niż gruczolakoraków (odpowiednio 87% i 54%, p=0,04). Wykazano zarówno intra-, jak i interguzową heterogenność ekspresji białka p53 i ERB B2. Koekspresję obu onkoprotein wykryto w nieco wyższym odsetku gruczolakoraków niż gruczolaków jelita grubego (odpowiednio 43% i 33%), różnica ta nie była jednak istotna statystycznie. Występowanie produktu genu supresorowego P53 oraz onkoproteiny ERB B2 okazało się niezależne od podstawowych parametrów klinikopatologicznych. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdziły kluczowe znaczenie nieprawidłowości w genie P53 dla rozwoju gruczolakoraków jelita grubego oraz wykazały, że gen ERB B2 odgrywa istotną rolę w aktywacji procesów proliferacyjnych już na etapie gruczolaka jelita grubego. Udowodnienie, że w pewnym odsetku (33%) przypadków gruczolaków jelita grubego zmiany w genie P53 współistnieją z nadekspresją receptora ERB B2 może wskazywać na zwiększone ryzyko następowego rozwoju zmian złośliwych na podłożu gruczolaka jelita grubego.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?