Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

El concepte de naturalesa i d’estat de naturalesa en Rousseau El concepto de naturaleza y de estado de naturaleza en Rousseau The concept of nature and the state of nature in Rousseau

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Josep Maria Quintana Cabanas

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 39;
Start page: 223;
Date: 2011;
Original page

Keywords: naturalesa | estat natural | societat | igualtat | moralitat | felicitat | educació

ABSTRACT
Rousseau va fer de la naturalesa el concepte fonamental de les seves teories, però mai no la va definir. D’acord amb el concepte que en té la Il·lustració, la veu com la font de tot el que existeix, i té la naturalesa per conscient, bona, finalista i provident. Anomena «estat de naturalesa» l’estat natural de l’home, anterior a l’estat social. En estat de naturalesa tots els homes són lliures, guals i solidaris. L’estat social, en establir la propietat privada i les institucions, introdueix la desigualtat(el depotisme i l’esclavitud). La civilització i la cultura, que són producte de la societat, són negatives i dolentes. igualment és rebutjable la moral, que ve amb les lleis; l’home natural era amoral, i no se sotmetia a cap altra llei que a la de la necessitat física. Rousseau pensa que la societat és perversa. L’ideal humà és l’estat de naturalesa, i l’educació ha d’ajudar els homes a apropar-se a aquest ideal de vida. ______________________________________________ Rousseau a fait de la nature le concept fondamental de ses théories mais il ne l’a jamais défini. Conformément au concept qu’en ont Les Lumières, la voix est comme la source de tout ce qui existe, et Rousseau considère la nature comme consciente, bonne, finaliste et prévoyante. Il appelle « état de nature » l’état naturel de l’homme, antérieur à l’état social. Dans l’état de nature, tous les hommes sont libres, égaux et solidaires. L’état social, en tablissant la propriété privée et les institutions, introduit l’inégalité (le despotisme et l’esclavage). La civilisation et la culture, qui sont le produit de la société, sont négatives et mauvaises. De la même manière, la morale est iacceptable, qui va avec les lois ; l’homme naturel était moral, et ne se soumettait à aucune autre loi que celle de la nécessité physique. Rousseau pense que la société est perverse. L’idéal humain est l’état de nature, et l’éducation doit aider les hommes à se rapprocherde cet idéal de vieRousseau hizo de la naturaleza el concepto fundamental de sus teorías, pero nunca la definió. De acuerdo con el concepto que tiene la Ilustración, la concibe como la fuente de todo lo que existe, y tiene la naturaleza por consciente, buena, finalista y providente. Llama «estado de naturaleza» el estado natural del hombre, anterior al estado social. En estado de naturaleza todos los hombres son libres, iguales y solidarios. El estado social, al establecer la propiedad privada y las instituciones, introduce la desigualdad (el despotismo y la esclavitud). La civilizacióny la cultura, que son producto de la sociedad, son negativas y malas. Igualmente es rechazable la moral, que viene con las leyes, el hombre natural era amoral, y no se sometía a ninguna otra ley que la de la necesidad física. Rousseau piensa que la sociedad es perversa. El ideal humano es el estado de naturaleza, y la educación debe ayudar a los hombres a acercarse a este ideal de vidaRousseau made nature the fundamental concept in his theories, but never defined it. In accordance with the Enlightenment concept of nature, he sees it as the source all that exists, and sees nature as aware, good, ultimate and providential. He calls the natural state of man, prior to his social state, the “state of nature”. In a state of nature all men are free, equal and fraternal. The social state, by establishing private property and institutions, introduces inequality (despotism and slavery). Civilisation and culture, which are the products of society, are negative and bad. Likewise morality, which comes with laws, is to be rejected. Natural man was amoral and subject to no law other than that of physical need. Rousseau thought that society is perverse. The human deal is the state of nature, and education must help men to approach this ideal in life
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?