Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

El fenomen enciclopèdic medieval: una visió comparada del saber The medieval encyclopaedic phenomenon: a shared vision of knowledge El fenómeno enciclopédico medieval: una visión comparada

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Noemi Barrera

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 41;
Start page: 143;
Date: 2011;
Original page

Keywords: enciclopedisme medieval | obres de referència | obres didàctiques | enciclopèdies occidentals | enciclopèdies àrabs | enciclopèdies xineses | funcionariat medieval | medieval encyclopaedias | reference works | educational works | western encyclopaedias | Arabi

ABSTRACT
El fenomen enciclopèdic té molta importància a l‘Edat Mitjana. Els estudis, però, tendeixen a ser aïllats. Aquesta visió comparada del gènere enciclopèdic a les tres cultures que presenten una forta tradició –la xinesa, l‘àrab i l‘occidental– ens mostra els seus nexes comuns i les seves divergències: en depèn, en cada cas, de la relació amb el poder, què determina el seu naixement, quina és la seva finalitat i quins factors influeixen en el seu desenvolupament. Tot i que trobem considerables semblances entre l‘enciclopedisme d‘aquestes civilitzacions, només pot localitzar-se una influència: la recepció a Occident de tot un conjunt de textos àrabs, on s‘incloïen enciclopèdies, i que va suposar la modificació del seu pensament i, per tant, també del seu enciclopedisme. ______________________________________________ Le phénomène encyclopédique avait beaucoup d‘importance au Moyen Âge. Les études, cependant, tendent à être isolées. Cette vision comparée du genre encyclopédique dans les trois cultures qui présentent une forte tradition —la culture chinoise, la culture arabe et la culture occidentale— montre ses noyaux communs et ses divergences : il dépend, dans chaque cas, de la relation avec le pouvoir, qui détermine sa naissance, sa finalité et les facteurs qui influent sur son développement. Bien que l‘on trouve de considérables ressemblances entre l‘encyclopédisme de ces civilisations, on ne peut localiser qu‘une influence : la réception en Occident de tout un ensemble de textes arabes, dans lesquels s‘incluent les encyclopédies, qui a impliqué la modification de sa pensée et, par conséquent aussi, de son encyclopédisme.The encyclopaedic phenomenon was very significant in the Middle Ages. Studies on it, however, are few. This shared vision of the encyclopaedic genre in the three cultures which have a strong tradition – the Chinese, Arab and western – reveal their common ground and their divergences: in each case, they depend on the relation with power, which determines their origins, their objectives and the factors which influence their development. Although there are considerable similarities between the encyclopaedias of these civilisations, only one influence has been located: the acceptance in the West of a series of Arab texts, including encyclopaedias, which altered its pattern of thinking, and therefore also its attitude towards encyclopaedias.El fenómeno enciclopédico adquiere mucha importancia en la Edad Media. Los estudios, sin embargo, tienden a ser aislados; esta visión comparada del enciclopedismo en las tres culturas que presentan una fuerte tradición de dicho género –la china, la árabe y la occidental– nos muestra sus nexos y sus divergencias: en cada caso depende de la relación con el poder, de qué determina su nacimiento, cuál es su finalidad y qué factores influyen en su desarrollo. Pese a encontrar considerables semejanzas entre el enciclopedismo de estas civilizaciones, sólo puede localizarse una influencia: la que se produjo cuando Occidente recibió un conjunto de textos árabes, donde se incluían enciclopedias, y que supuso la modificación de su pensamiento y, por lo tanto, también de su enciclopedismo.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?