Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

El finançament La financiación

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lluís M. Alonso; M. Dolores Arias; Núria Bosch i Maite Vilalta; José A. Fernández Amor, Joan Pagès; | Montserrat Peretó; Pere Sol

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Start page: 417;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
El finançament de la Generalitat (Sentència 31/2010, de 28 de juny) (417-422)Lluís M. Alonso GonzálezSobre la constitucionalitat de determinats preceptes de l’Estatut d’autonomia de Catalunya relatius al finançament autonòmic i local (423-428)M. Dolores Arias AbellánEfectes de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre el model de finançament de la Generalitat de Catalunya (429-432)Núria Bosch i Roca i Maite Vilalta FerrerReflexions sobre la natura jurídica dels compromisos de despesa previstos a la disposició addicional tercera de l’Estatut arran de la Sentència 31/2010, de 28 de juny (433-436)José Antonio Fernández AmorEl finançament autonòmic a la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut català de 2006 (437-443)Joan Pagès i GaltésInconstitucionalitat de les competències relatives a la possibilitat d’establir i regular tributs locals propis (444-448)Montserrat Peretó GarcíaEl finançament (449-453)Pere Sol i OrdisLa financiación de la Generalitat (Sentencia 31/2010, de 28 de junio) (423-428)Lluís M. Alonso GonzálezSobre la constitucionalidad de determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativos a la financiación autonómica y local (429-434)M. Dolores Arias AbellánEfectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo de financiación de la Generalitat de Cataluña (435-437)Núria Bosch i Roca y Maite Vilalta FerrerReflexiones sobre la naturaleza jurídica de los compromisos de gasto previstos en la disposición adicional tercera del Estatuto a raíz de la Sentencia 31/2010 de 28 de junio (438-441)José Antonio Fernández AmorLa financiación autonómica en la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán de 2006 (442-448)Joan Pagès i GaltésInconstitucionalidad de las competencias relativas a la posibilidad de establecer y regular tributos locales propios (449-454)Montserrat Peretó GarcíaLa financiación (455-459)Pere Sol i Ordis
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions