Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Els dissenys curriculars per competències en els títols de grau i postgrau: possibilitats i limitacions Curriculum designs for the competences of bachelor’s degrees and postgraduate diplomas: opportunities and limitations Los diseños curriculares por competencias en los títulos de grado y posgrado: posibilidades y limitaciones

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elena Cano García

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 38;
Start page: 35;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
L’Espai Europeu d’Educació Superior planteja reptes ineludibles que caldrà abordar a mig i llarg termini en tant que impliquen un canvi cultural difícil d’incorporar sobtadament per bona part de la comunitat acadèmica. El debat sobre el tipus de plans d’estudis (el seu contingut i estructura) i sobre les formes organitzatives i de treball que hi haurien de portar aparellades no és un debat sobre el format o l’aparença en què organitzem el treball sinó sobre el propi sentit del treball, de la missió de les institucions universitàries i del nostre rol com a professors i professores. ______________________________________________ L’Espace Européen d’Enseignement Supérieur présente des défis incontournables qu’il faudra bien aborder à moyen ou à long terme dans la mesure où ils impliquent un changement culturel difficile à incorporer rapidement par une bonne partie de la communauté académique. Le débat sur le type de cursus (son contenu et sa structure) ainsi que sur les formes d’organisation et de travail qui devraient être jointes n’est pas un débat sur le format, ou sur l’apparence, dans lequel est organisé le travail sinon sur le sens même du travail, de la mission des institutions universitaires et de notre rôle en tant qu’enseignant(e)s.The European Higher Education Area creates unavoidable challenges that must be tackled in the mid- to long-term, as they involve a cultural change that is difficult for much of the academic community to incorporate immediately. The debate on the kinds of curriculums (their content and structure) and on the forms of organization and work that they should entail is not about the format or outward appearance that results from the way we organize tasks. Instead, it is about the meaning of the work, the mission of universities and our role as lecturers.El Espacio Europeo de Educación Superior plantea retos ineludibles que se tendrán que abordar a medio y largo plazo puesto que implican un cambio cultural difícil de incorporar precipitadamente por buena parte de la comunidad académica. El debate sobre el tipo de planes de estudios (su contenido y estructura) y sobre las formas organizativas y de trabajo que deberán traer emparejadas no es un debate sobre el formato o la apariencia de como organizamos el trabajo sino sobre el propio sentido del trabajo, de la misión de las instituciones universitarias y de nuestro rol como profesores y profesoras.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program