Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

English Language Proficiency As An Indicator Of Academic Performance At A Tertiary Institution

ADD TO MY LIST
 
Author(s): D. F. Stephen | J. C. Welman | W. J. Jordaan

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 2;
Issue: 3;
Date: 2004;
Original page

Keywords: English Language Proficiency | Indicator Of Academic Performance

ABSTRACT
The aim of this investigation was to ascertain the impact of English language proficiency on academic success of first-year black and Indian students in human resources management at a tertiary institution. Students enrolled for the period between 1996 and 2002 were included in the study. Statistical tests of differences between means were conducted. Significantly, the Indian group exhibited superior English language proficiency levels, compared to their black counterparts. The hypothesis that English language proficiency is associated with academic success appears to be substantially correct. Opsomming Die doel van die ondersoek was om die impak van Engelse taalvaardigheid op akademiese sukses van Swart en Indiese eerstejaarstudente in menslike hulpbronbestuur aan ’n tersiêre instelling te ondersoek. Studente wat vir die periode tussen 1996 en 2002 ingeskryf was, is in die studie betrek. Statistiese toetse vir verskille tussen gemiddeldes is toegepas. Die Indiese groep het beduidend beter taalvaardigheid as hulle Swart eweknieë openbaar. Die hipotese dat Engelse taalvaardigheid met akademiese sukses verband hou, blyk substantief korrek te wees.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?