Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak | Walentyna Chlebcewicz-Szuba | Teresa Chmurska-Motyka | Anna Gorczyca | Bartosz Korczowski | Agnieszka Krzywicka | Dariusz Lebensztejn | Anna Liberek | Ewa Majda-Stanisławska | Maria Rokitka | Elżbieta Strawińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 58;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroby wątroby | epidemiologia | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Dotychczas w Polsce nie przeprowadzano przekrojowych badań epidemiologicznych określających częstość występowania różnych patologii wątroby u dorosłych ani u dzieci. Grupa PEGAZ została powołana w 2006 r. przez środowisko pediatryczne, a jej celem jest zbieranie danych dotyczących hepatologii dziecięcej w Polsce. Celem pracy jest scharakteryzowanie etiologii chorób wątroby u dzieci leczonych w ośrodkach dziecięcych w Polsce w 2007 r. Metody: Do 26 szpitali dziecięcych, które w latach 90. XX w. prowadziły program leczenia WZW B interferonem alfa rozesłano ankietę dotyczącą możliwości leczenia chorób wątroby u dzieci oraz zbierającą dane epidemiologiczne o dzieciach z chorobami wątroby leczonych w ośrodku. Wyniki: Wypełnione ankiety otrzymano z 13 ośrodków. Sześć ośrodków uczestniczących w badaniu określiło się jako ośrodki o profilu zakaźnym, 6 ośrodków - to ośrodki pediatryczne, a 1 - klinika gastroenterologiczno-hepatologiczna i ośrodek transplantacji wątroby. Wszystkie ośrodki prowadzą leczenie pacjentów w wieku 0-18 lat w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Liczba pacjentów objętych opieką przez poszczególne ośrodki w 2007 r. wahała się od 900 do 7000 (łącznie 36 000) pacjentów. W tej grupie u 3054 pacjentów (8%) rozpoznano chorobę wątroby. Wirusowe zapalenia wątroby stwierdzono u 1449 dzieci (HBV - 1033, HCV - 356, HBV+HCV - 60). Niewirusowe choroby wątroby odnotowano u 1605 pacjentów, w tym zespół Gilberta - u 596, stan po przeszczepieniu wątroby - u 230, cholestazy - u 201, autoimmunologiczne zapalenie wątroby - u 187, chorobę Wilsona - u 117, niedobór α1-antytrypsyny - u 113, kamice dróg żółciowych - u 83 i inne rzadkie rozpoznania - u 78 dzieci. U 98 dzieci stwierdzano równoczesne występowanie wirusowej i niewirusowej choroby wątroby. Nadkażenia wirusowe występowały najczęściej u dzieci po przeszczepieniu wątroby (17%), z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (13,4%) oraz niedoborem α1-antytrypsyny (8,8%). Najniższy odsetek nadkażenia wirusowego stwierdzano u dzieci z zespołem Gilberta (1,5%). Wnioski: Wycinkowy rejestr epidemiologii chorób wątroby u dzieci w wybranych szpitalach wskazuje, że nadal wiodącą przyczyną chorób wątroby u dzieci są zakażenia wirusowe, a w szczególności zakażenia HBV.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?