Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ermənistan-Azərbaycan Dağlýq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi aspektləri

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Müşfiq Məmmədov

Journal: Caucasian Review of International Affairs
ISSN 1865-6773

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 71;
Date: 2006;
Original page

Keywords: Dağlýq Qarabağ münaqişəsi | ərazi bütövlüyü | özünütəyinetmə hüququ | xalqlar | azlýqlar | işğal | uti possidetis

ABSTRACT
Dağlýq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildən davam edir. Ermənistan (baxmayaraq ki, bu münaqişədə iştirakýný inkar edir və burada yalnýz “maraqlý tərəf” olduğunu iddia edir) və Azərbaycan arasýndaký bu münaqişə Cənubi Qafqazda ən böyük münaqişədir. Münaqişənin əsas obyekti Dağlýq Qarabağ Muxtar Vilayəti olsa da, Azərbaycanýn bu vilayətə heç bir aidiyyatý olmayan digər yeddi rayonu da Ermənistan Silahlý Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Beləliklə, münaqişə nəticəsidə Azərbaycan Respublikasý ərazisinin 20%-i işğal olunmuş və bir milyondan artýq azərbaycanlý qaçqýn və məcburi köçkünə çevrilmidir. 1994-cü ildə münaqişə tərəfləri bu günə kimi qüvvədə qalan atəşkəs sazişinə imza atmýşlar. Azərbaycan Respublikasý ərazi bütövlüyünün pozulduğunu bildirir və Ermənistanýn BMT Nizamnaməsinə əsasən təcavüzkar dövlət kimi tanýnmasýný tələb edir. Ermənistan isə Dağlýq Qarabağýn erməni əhalisinin beynəlxalq hüququn xalqlarýn öz müqəddəratýný təyinetmə prinsipinə əsasən öz dövlətini yaratmaq hüququna malik olduğunu bildirir. Hazýrda ATƏT-in Minsk Qrupu münaqişə tərəfləri arasýnda vasitəçilik missiyasýný həyata keçirir. Münaqişənin həllinə dair hər hansə bir siyasi sazişə nail olmaq hələ mümkün olmamýşdýr.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?