Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eski Slavca Ve Rusça Çevirilerin Özellikleri
The Properties Of Ancient Slavic And Russian Translations

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leyla ŞENER

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1247;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ancient Slavic Language | Ancient Russian Language | translation | manuscript Eski Slavca | Eski Rusça | çeviri | elyazması

ABSTRACT
Most of the ancient Slavic and Russian literatures are composedmainly of translation. By courtesy of these translations Slav world hadthe opportunity to meet the cultures of particularly Byzantine, Romanand the cultures of Far East countries such as Egypt, Syria and Palestine.Translations help Slavic and Russian people to determine their place inthe course of world history.In Russia translation activities are based on ancient times. In the9th century Kiev Russia the foundations of translation activities wereestablished in with the writing culture. As in other medieval Europeancountries, also in Russia the beginning of translation and literaturedepends on the acceptance of Christianity. But most of these translationswere not translated in Russia and the many of these translators were notRussian by birth. Furthermore; the language of the translations was notthe primary ancient Russian language, translations were translated intothe ancient Slav language which was the common writing languagebetween Slav public.Russia accepted Christianity by the order of Vladimir Prince of Kievin 988. At the material time political and commercial relations of Russiabetween her South neighbouring countries, namely; Byzantine andBulgarian countries showed improvements. Until that period of timeparticularly in Bulgaria and in other Slav countries were existedrespectable amount of translations which were generally translated theancient Greek language into ancient Slav language. And they weretransferred to Kiev Russia.Based on these results, we aimed to analyze the properties ofancient Russian and ancient Slavic translations. At the same time, weemphasized the methods of determining whether a literary work is atranslation or not, and from which language, where and when it istranslated. In this manner we tried to investigate comprehension inancient Russian translations. Eski Slav ve Rus edebiyatının büyük kısmı çevirilerden oluşur. Çeviriler sayesinde Slav dünyası başta Bizans ve Roma kültürü olmak üzere, Mısır, Suriye, Filistin gibi Uzak Doğu devletlerinin kültürünü de tanıma fırsatı elde eder. Çeviriler Slav ve Rus halklarına dünya tarihinin akışında kendi yerini belirlemeye yardım eder.Rusya’da çeviri faaliyetleri çok eskilere dayanır. IX. Yüzyılda Kiev Rusya’sında yazı kültürüyle birlikte çeviri faaliyetlerin de temeli atılmıştır. Diğer Ortaçağ Avrupa devletlerinde olduğu gibi Rusya’da da çevirinin ve edebiyatın başlangıcı Hıristiyanlığın kabulüne bağlıdır. Ancak bu çevirilerin çoğu Rusya’da yapılmamıştır ve çevirileri yapanların büyük bir kısmı Rus asıllı değildir. Ayrıca çevirinin yapıldığı dil de halkın kullandığı Eski Rusça değildir, çeviriler Slavların ortak kullandığı yazı dili, Eski Slavcaya yapılmaktadır.Rusya, Hıristiyanlığı 988 yılında Kiev Prensi Vladimir'in emriyle kabul etmiştir. Söz konusu dönemde Rusya’nın güney komşularıyla, yani Bizans ve Bulgar devletleriyle ticari ve siyasi ilişkileri artmıştır. O döneme dek başta Bulgaristan olmak üzere öteki Slav devletlerinde genelde Grekçeden Eski Slavca’ya hatırı sayılır sayıda çeviri yazıları mevcuttur ve bunlar hâlihazırda Kiev Rusya'sına geçmiştir.Çalışmamızda bu bilgiler ışığında Eski Rusça ve Eski Slavca çevirilerin özelliklerini incelemeye gayret ettik. Bununla birlikte bir eserin çeviri olup olmadığını, çevirinin hangi dilden, nerede ve ne zaman yapıldığını belirlemenin yöntemleri üzerinde durarak, Eski Rusya’da çeviri anlayışını ortaya koymaya çalıştık.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program