Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Esport, educació i valors: una proposta humanista Deporte, educación y valores: una propuesta humanista Sport, education and values: a humanist proposal

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Guillem Turró i Ortega

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 40;
Start page: 263;
Date: 2011;
Original page

Keywords: filosofia de l’educació | esport | humanisme | educació moral | axiologia

ABSTRACT
En aquest article hem desplegat una reflexió aproximativa i general sobre les possibilitats formatives de l’esport, entorn dels seus valors humanístics. Es tracta d’explorar algunes de les virtuts educatives que presenta el fet esportiu, sobretot incidint en la seva dimensió psicosocial i axiològica. Partim del convenciment que la praxi esportiva pot transmetre un seguit de valors claus en el procés de construcció personal, en el nostre camí de realització moral. Això voldrà dir que no podrem deixar de banda l’esport i l'educació física en el nostre esforç per a millorar la nostra societat. També propugnem la conveniència que els educadors físics i entrenadors assumeixin un rol formatiu fonamentat en valors morals i socials. _____________________________________________ Dans cet article, nous présentons une réflexion approximative et générale quant aux possibilités formatives du sport, autour de ses valeurs humanistes. Il s’agit d’explorer certaines vertus éducatives que présente le « fait » sportif, surtout en ce qui concerne sa dimension psychosociale et axiologique. Nous partons de l’idée que la pratique sportive peut transmettre un ensemble de valeurs-clés dans le processus de construction personnelle, sur notre chemin de réalisation morale. Cela voudrait dire que nous ne pourrions pas laisser de côté le sport ni l’éducation physique dans notre effort pour améliorer notre société. Nous défendons aussi la pertinence du fait que les éducateurs physiques ainsi que les entraîneurs assument un rôle formatif fondé sur des valeurs morales et sociales.En este artículo hemos desarrollado una reflexión aproximativa y general en torno a las posibilidades formativas del deporte, sobre sus valores humanísticos. Se trata de explorar algunas de las virtudes educativas que presenta el hecho deportivo, muy especialmente incidiendo en su dimensión psicosocial y axiológica. Partimos del convencimiento de que la praxis deportiva puede transmitir una serie de valores claves en el proceso de construcción personal, en nuestro camino de realización moral. Esto significará que no podremos olvidarnos del deporte y la educación física en nuestro esfuerzo por mejorar nuestra sociedad. También propugnamos la conveniencia de que los educadores físicos y entrenadores asuman un rol formativo basado en valores morales y sociales.This paper presents an initial general reflection on the educational potential of sport, on the basis of its humanistic values. We explore some of the educational virtues of the sports factor, with a particular emphasis on psychosocial and axiological aspects. Our starting point is the conviction that sports practice can transmit a set of key values in the process of personal development, on our path towards moral fulfilment. Consequently, we must not ignore sports and physical education in our efforts to improve our society. We also propose that physical education teachers and trainers should adopt an educational role that is based on moral and social values.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?