Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Estrategias documentales en agencias de publicidad

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcos Recio, Juan Carlos

Journal: BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
ISSN 1575-5886

Issue: 11;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Business information centers | Information management | Primary sources

ABSTRACT
S’analitzen les estratègies documentals a les agències de publicitat. Es presenten les principals funcions d’una agència, sobretot l’aportació de la investigació en el camp publicitari. Tot seguit, es descriuen les principals fonts documentals que es necessiten per documentar l’activitat publicitària i es presenta un estat de la qüestió sobre els centres de documentació de publicitat a Espanya.The documental strategies of advertising agencies are analysed, including their principal functions with a special focus on their contribution to research within the field of advertising. There follows a description of the main bibliographic sources needed for documenting advertising activities, as well as a state-of-the-art review of the situation in Spain of document centres specialising in advertising.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program