Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EUROHIS (WHOQOL-8.Tr) Türkçe sürümünün Türk toplumundaki psikometrik özellikleri

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erhan Eser | Tülay Lağarlı | Hakan Baydur | Veli Akkurt | Hülya Akkuş | Emine Arslan | Emrah Cengiz | Gülşah Çiftçioğlu | Halit Işık | Hatice Karabacak | Tuğçe Özkapu | Ercan Özyıldırım | Havva Soybaş | Orhan Vural

Journal: Turkish Journal of Public Health
ISSN 1304-1096

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 136;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
ÖzetAmaç: EUROHIS (WHOQOL-8.Tr) Türkçe sürümünün Türk toplumundaki Psikometrik özelliklerinin gösterilmesi. Yöntem: EUROHIS (Avrupa Sağlık Etki Ölçeği) WHOQOL ölçeğinden belirli maddelerin seçilmesiyle oluşturulmuş 8 maddelik bir indeks yaşam kalietsi ölçeğidir. Toplam skor maddelerin toplamı ya da ortalaması alınarak hesaplanır. Psikometrik değerlendirmeler Manisa kent merkezinde yarı kentsel bölgede toplumu temsil eden 616 kişilik bir örnek üzerinde yapılmıştır. Tanımlayıcı göstergelerde tavan ve taban etkileri, güvenilirlik çözümlemelerinde iç tutarlılık (Cronbach alfa ile) kullanılmıştır. Geçerlilik çözümlemelerinde yapısal geçerlilik ve ölçüt (kriter) geçerliliği yaklaşımı uygulanmıştır. Yapısal geçerlilik, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), Birleşim Ayrışım Geçerliliği ve Bilinen Gruplar yöntemi ile sınanmıştır. Birleşim Ayrışım geçerliliği için WHO5 (D.S.Ö. genel duygudurum kısa formu) ve EQ-5D kullanılmıştır. Bilinen grup değişkenleri yaş, cinsiyet, gelir algısı, sosyal sınıf ve yaşanılan bölgedir. Ölçüt geçerliliği için geçen yıla göre sağlık durumu değişikliği, kronik hastalık varlığı ve sağlık hizmetlerine ulaşabilirlik kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma örneğinin %54.5’i kadın, (yaş 38.3±12.3, ortancası 36.0) %61.3’ü gecekonduda yaşamakta, %59.3’ü okuryazar ya da ilkokul mezunu, %39.3’ünün geliri giderinden azdır. Yanıtlayıcıların %26.5’i sağlık durumları geçen yıla göre daha kötü, %17.4’ü ise daha iyidir. EUROHIS indeks ortalama skoru 3.46±1.60’dir. Ölçek skorunun taban ve tavan etkisi çok düşük (

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program