Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AN EVALUATION OF AGRICULTURAL STRUCTURE AND PEASANTS SUBSISTENCE IN THE XVI. CENTURY ANATOLIA: AKŞEHİR CASE
XVI. YÜZYIL ANADOLUSU’NDA ZİRAÎ YAPI VE KÖYLÜLERİN GEÇİM DURUMLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: AKŞEHİR ÖRNEĞİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Volkan ERTÜRK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 523;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Akşehir | agriculture | population | cereal | revenue Akşehir | tarım | nüfus | hububat | gelir

ABSTRACT
Having an important agricultural and population potential due tofavourable geographical conditions Akşehir was very near to Konya whichwas the capital in Anatolian Seljuks and which was the central sanjak ofKaraman province in Ottoman period along the important trade routes.Moreover, with its location along the pilgrim way of İstanbul-Mecca, itwas an important center in terms of trade and economics.In this study we have some findings about the agriculturalstructure of Akşehir and subsistence of peasants in the 16. century. Wehave especially dealt in detail with the changes that occured in Akşehir inthe 16. century and the social economic situation of the subjects in faceof these changes. Osmanlı devrinde coğrafi şartların uygunluğuna bağlı olarak önemli bir tarım ve nüfus potansiyeline sahip olan Akşehir, Anadolu Selçuklulardevrinde başkent, Osmanlı devrinde ise Karaman eyaletinin merkezsancağı olan Konya’ya çok yakın ve önemli yollar üzerindebulunmaktadır. Buna ilaveten, İstanbul-Mekke hac yolu üzerindekikonumu ile ticarî ve iktisadî açıdan önemli bir merkez konumundadır.Bu çalışmada, XVI. yüzyılda Akşehir’in ziraî yapısı ve köylüleriningeçim durumlarını tahlil ederek bazı tespitlerde bulunduk. Özellikle, XVI.yüzyılda Akşehir coğrafyasında meydana gelen değişimler ve reayanın budeğişimler karşısındaki sosyo-iktisadî durumu çalışmamızdaayrıntılarıyla irdelenmiştir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions