Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE EXAMINATION ON TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS ABOUT OTTOMAN YAVUZ SULTAN SELIM
YAVUZ SULTAN SELİM’İN DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI HAKKINDA BİR İNCELEME

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ramazan ERTURGUT | Serhat SOYŞEKERCİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 964;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yavuz Sultan Selim | Transformational Leadership | Ottoman | Ottoman Soldier | Leadership Behaviour. Yavuz Sultan Selim | Dönüştürücü Liderlik | Osmanlı | Yeniçeri | Davranış.

ABSTRACT
There are many interesting matters about Ottomans that rules three continents as a World Empire. It is one of them that How the empire contitute its’ army and what the motivational impressive parameters of soldiers and finaly what the Ottomans’ leadership tendencies as well. All these factors contribute to rules of Ottomans throughout seven centenary. In this study Leadership behaviours of Ninth Ottoman Empire Yavuz Sultan Selim, have been examined context of Transformational Leadership postmodern leadership approach and centralized with Otoman army. “Historical research method” has been used in study and examined questions as follows from the point of wiev of Transformational Leadership. What was the social events in Selims’ term?, How was the process of becoming ottoman about him? What are the critical point about three great war? How was his impression on his soldiers? And finaly How can we describe his reforms on Empire that they transformed Otoman Empire in a short term? Research result indicate that Yavuz Sultan Selim bears distinguished Transformational Leadership behavioural charesteristics that Idealized influance, intellectual stimulation and inspirational motivations. Yedi asır ayakta kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun, ordusunu nasıl oluşturduğu ve ülkeden ülkeye zaferlere koşan askerlerin moral ve motivasyonuna nelerin tesir ettiğinin yanında; padişahların liderlik eğilimleri de ilgi duyulan konulardan biridir. Bu yazıda dokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in liderlik özellikleri, literatürde “Dönüştürücü Liderlik” olarak bilinen modern sonrası liderlik yaklaşımı bağlamında ve Osmanlı Ordusu merkezli olarak incelenmiştir. “Tarihsel Araştırma Yöntemi’nin kullanıldığı araştırmada; Yavuz Sultan Selim’in kişiliği, dönemindeki toplumsal olaylar, asker üzerindeki intibahı ve yaptığı değişikliklerin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ne gibi dönüşümler yarattığı sorularına, Dönüştürücü Liderlik yaklaşımının özellikleri ve davranış boyutları eksenli yanıt aranmıştır. Araştırma sonuçları, Yavuz Sultan Selim’in başat dönüştürücü liderlik özelliklerini ve dönüştürücü liderliğin davranış boyutlarından başta “idealleştirilmiş etki” olmak üzere, “entelektüel uyarma” ve “esinsel motivasyon” boyutlarını sergilediğini göstermektedir. Bulgularda bu tarz liderliğin “bireysel destek sağlama” davranışlarına rastlanmamıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions