Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Factors Influencing A Customer-Service Culture In A Higher Education Environment

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jacques Liebenberg | Neil Barnes

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 2;
Issue: 2;
Date: 2004;
Original page

Keywords: Customer-Service Culture

ABSTRACT
The higher education environment is experiencing significant changes, and the focus is moving to competitiveness and customer care. The role of organisational culture and job satisfaction in the delivery of quality customer service was investigated in this study. The indications are that a relationship should exist between organisational culture and learner satisfaction, but it transpired that the relationship between staff members’ job satisfaction and learner satisfaction was not significant. An evaluation of a proposed learner-satisfaction model revealed interesting dynamics influencing relationships between the core dimensions studied. OpsommingDie hoëronderwysomgewing is besig om betekenisvol te verander, en die fokus is besig om na mededingendheid en kliëntesorg te verskuif. Die rol van organisasiekultuur en werksbevrediging in die lewering van hoëgehaltekliëntediens is in hierdie studie ondersoek. Daar is aanduidings dat daar ’n verband tussen organisasiekultuur en leerdertevredenheid is, maar dit het geblyk dat daar nie ’n betekenisvolle verband tussen werksbevrediging en leerdertevredenheid is nie. ’n Evaluering van ’n voorgestelde leerdertevredenheidsmodel het interessante dinamika wat die verhouding tussen die kerndimensies van die studie beïnvloed, aan die lig gebring.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?